Luftegard for hest er søknadspliktig i LNF-områda (Foto: Gerd Lithun)

I landbruks-, natur - og friluftsområdene (LNF) i kommuneplanens arealdel gjelder det andre regler enn på areal som er satt av til bebyggelse og anlegg. Spør kommunen om tiltaket er søknadspliktig før du går i gang.

For å finne ut om eiendommen eller området du skal sette i gang et byggeprosjekt eller terrenginngrep på ligger i et LNF-område i kommuneplanen må du søke i kommunens plankart.

Søk opp eiendommens gårds- og bruksnummer eller adressen i kommunens plankart.

Huk av for "kommuneplan 2018" (KPA2018), som er gjeldende kommuneplan frem til ny er vedtatt.

Link til kommunens karttjeneste, med brukervideoer:
Bergen kommune - Bergenskart

Ansvarlig avdeling for plankarttjenesten er Plan- og bygningsetaten

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR-områder) omfatter og skal brukes for områder som skal nyttes eller sikres til landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller som skal bli liggende som naturområder og naturområder med spesiell betydning for friluftslivet. 

Dette er arealer som i det vesentlige skal være ubebygget, eller bare bebygget i tilknytning til landbruk og reindrift og for bruk av området til friluftsliv.

Planavklaring
Før du setter i gang med et tiltak må du finne ut om  det er i tråd med planformålet. 

Du må i tillegg finne ut om tiltaket er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, jordloven eller annet regelverk.

Vi viser til plan- og bygningsloven som sier noe om hva som betegnes som landbruks-, natur- og friluftsformål i denne konteksten.

Planavklaring - Nødvendig for næringsmessig landbruk:
For kunne bygge eller gjøre terrenginngrep på en eiendom i tråd med LNF-formålet må tiltaket være nødvendig for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gården sitt ressursgrunnlag. 

Det er en forutsetning at gårdstilknyttet næringsvirksomhet kommer som et tillegg og supplement til en ellers igangværende landbruksdrift, og at det er denne som er hovedvirksomheten på arealet/eiendommen. 

Med gårdstilknyttet næringsvirksomhet menes næringsvirksomhet som drives på den enkelte gård, og er basert på gårdens ordinære ressursgrunnlag som driftsenhet.

Søknadspliktig tiltak etter annet regelverk?
Minner om at tiltaket i tillegg kan være søknadspliktig etter annet regelverk, også selv om tiltaket er i tråd med planformålet. 

Ta kontakt med Seksjon for næring og landbruk eller Plan- og bygningsetaten dersom du er usikker på hvilket regelverk som er gjeldende for ditt tiltak.

Veileder:
 "Garden som ressurs"  er en statlig veileder som gir en gjennomgang av hvilke tiltak som inngår i LNF-kategorien, og hvilke kriterier som skal stilles for vurdering av dette spørsmålet.

Veiledning fra kommunen:
Er du i tvil om tiltaket du ønsker å gjennomføre er søknadspliktig etter plan- og bygningslova eller anna regelverk? Spør kommunen før du går i gang. 

Både Seksjon for næring og landbruk og Plan- og bygningsetaten kan gi veiledning.

 

Dersom tiltaket ditt ikke er i tråd med LNF-formålet er det mulig å søke dispensasjon fra planformålet. Du søker da dispensasjon fra planformålet etter plan- og bygningsloven.

Ta kontakt med Plan- og bygningsetaten for veiledning til søknad om dispensasjon fra planformålet.

Søknadspliktig tiltak etter annet regelverk?
Minner om at tiltaket i tillegg kan være søknadspliktig etter annet regelverk, også selv om tiltaket er i tråd med planformålet. Ta kontakt med Seksjon for næring og landbruk eller Plan- og bygningsetaten dersom du er usikker på hvilket regelverk som er gjeldende for ditt tiltak.