Kommunen tildeler salgsbevilling for alkoholholdige drikkevarer. Dette gjelder salg og utlevering av drikkevarer som ikke skal konsumeres på salgsstedet, for eksempel dagligvarebutikker, fetevare- eller spesialforretninger og ølutsalg. Bensinstasjoner og kiosker får ikke salgsbevilling.

Salgsbevilling for alkohol må du søke dersom du eller din virksomhet vil selge drikkevarer som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevillingen gjelder for maksimum fire år om gangen.

Var det skjenkebevilling du lette etter?
Klikk her.

Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel. For hver bevilling må virksomheten utpeke en styrer med stedfortreder. 

Begge må ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. De må være over 20 år, være fast ansatt i virksomheten og oppfylle kravene alkoholloven stiller. 

Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Du må søke digitalt. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

Kontor for skjenkesaker vurderer innkomne søknader fortløpende.

Vedlegg til søknaden:

  • Husleiekontrakt
  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  •  Kvittering på melding til Mattilsynet
  • Tegnet yrkesskadeforsikring på alle ansatte
  • Registrering i arbeidstakerregisteret
  • Lovlige arbeidskontrakter

Når søknaden er mottatt, innhenter kommunen uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene.

Du vil motta en foreløpig melding om status på din søknad. I denne meldingen vil du få beskjed dersom det mangler dokumentasjon i søknaden, med frist om å innlevere den manglende dokumentasjonen.

Kontor for skjenkesaker innvilger eller avslår søknader om skjenkebevilling.

I medhold av forvaltningsloven § 28.2 ledd kan vedtaket påklages. Klageinstans er Statsforvalteren.
Kontor for skjenkesaker vil stå for klageforberedelsen, jfr. forvaltningsloven § 33, før saken oversendes Statsforvalteren som klageinstans.

Kopi av vedtaket sendes til politiet og eventuelt andre offentlig instanser som kan ha interesse av vedtaket

Saksbehandlingstid
Behandlingstiden i kommunen er rundt seks uker.

Endringer i salgsbevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden, for eksempel ved skifte av styrer eller stedfortreder, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer skal meldes til kommunen.

Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling. Bevillingen faller bort hvis virksomheten overdras til andre.

Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at kommunen er underrettet om dette, og det er søkt om ny bevilling innen 30 dager etter at overdragelsen har funnet sted.

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket.

Send klagen til:

Bergen kommune
Kontor for skjenkesaker
Postboks 7700
5020 Bergen

Søk elektronisk om salgsbevilling for alkohol