Seksjon for næring og landbruk i Bergen kommune legger til rette for flere arbeidsplasser og bærekraftig næringsutvikling gjennom å bygge regionalt omdømme, fremme innovasjon og entreprenørskap og bidra til utvikling av nettverksorganisasjoner og næringsklynger. 

Seksjon for næring og landbruk i Bergen kommune disponerer en rekke virkemidler og er kommunen kontaktpunkt mot næringslivet. Vi skal fremme næringslivets interesser overfor offentlige og private interessenter.

Vi har ansvaret for å utarbeide strategier og handlingsplaner, delta i styringsgrupper og prosjekter, gi tilskudd til næringsutvikling og være høringsinstans for saker som berører næringsutvikling.

Seksjonen legger til rette for møteplasser, arrangementer og prosjekter som fremmer samarbeid i og på tvers av bransjene.

Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2023-2026

Som pådriver for et innovativt og bærekraftig næringsliv i Bergen sørger vi for å bygge regionalt omdømme, tilrettelegge for flere arbeidsplasser, innovasjon, gründerskap og utvikling av nettverksorganisasjoner og næringsklynger. 

Matbyen Bergen 2019-2030

Som pådriver for Matbyen Bergen skaper vi en arena for mat som kreativt uttrykk. Vi kobler restaurantbransjen sammen med reiseliv, samtidig som vi ivaretar matkultur og bærekraft. 

Plan for store arrangement 2019-2030

Som pådriver for arrangementsbyen Bergen skal vi være der det skjer. Gjennom strategisk planlegging, tilrettelegging og oppfølging skal vi sikre god gjennomføring av store arrangementer. 


Strategi for etisk og rettferdig handel 2018-2022 og handlingsplan for etisk og rettferdig handel 2019

Som pådriver for etisk og rettferdig handel skal vi jobbe for at våre egne innbyggere og våre avtalepartnere har gode arbeidsforhold. Dette innebærer også å sikre at næringslivets verdiskapning ikke går på bekostning av klima og lokalsamfunn.

Destinasjonsstrategi for en bærekraftig reiselivsutvikling i Bergen 2021-2023 og handlingsplan for en bærekraftig reiselivsutvikling i Bergen 2021

Destinasjonsstrategi og handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling bygger på standarden til Innovasjon Norge og bærekraftsprinsippene til FNs reiselivsorganisasjon.

Visjonen er at reiselivet i Bergen skal utvikle seg til å være attraktivt gjennom bærekraft. Bergen skal være et attraktivt reisemål for næringen, de som kommer på besøk, jobbmarkedet, innbyggere og samfunnet ellers.

Næringsklynger og nettverksorganisasjoner innen næringer som media, marin, maritim, energi, design, reiseliv,  mat, helse og finans er blant de viktigste samarbeidspartnerne til Bergen kommune. 

Kommunen støtter slike aktører fordi det er med på å fremme gode fellesprosjekter i næringslivet og ikke er konkurransevridende.

Seksjon for næring og landbruk har tett dialog med aktørene om virkemidler og tiltak som fremmer næringsutvikling og innovasjon hos den enkelte aktør og på tvers av næringer.

Logoer med samarbeidspartnere som Næringsseksjonen har
Oversikt over mange av samarbeidspartnerne til næringsseksjonen.

Lenker til klynger og samarbeidspartnere

GCE Ocean Technology
NCE Seafood Innovation  Cluster
Maritime Bergen
NCE Maritime CleanTech
NCE Media
NCE Finance Innovation 
NOSCA Clean Oceans 
Proptech Innovation 
Design Region Bergen 
VIS 
Bergen Works 
Connect Vest 
Matarena 
Norwegian Smart Care Cluster 
Ungt Entreprenørskap Vestland 
The Impact Hub Bergen 
Etablerersenteret  
Invest in Bergen 
Bergen Sentrum  
Visit Bergen
Bergen Næringsråd  
Høgskolen på Vestlandet 
Universitetet i Bergen  
Vestland fylkeskommune  
Innovasjon Norge 
Norges handelshøyskole

 

 

 

Seksjon for næring og landbruk jobber for å utvikle Bergen som arrangementsby. Store arrangement gjør byen attraktiv for innbyggere og besøkende, samtidig gir det en positiv samfunnsøkonomisk gevinst.

Seksjonen følger opp Plan for store arrangement 2019-2030 og jobber tverrfaglig med interne og eksterne samarbeidspartnere for å se på hvordan byen best kan imøtekomme store arrangement. 

Seksjonen er sekretariat og kompetansedelingssenter for dette arbeidet.

Bergen har en rekke historiske og naturgitte forutsetninger for å være matby. Bergens næringsliv ble i sin tid bygget på tørrfiskhandel. Bergen er i dag en av verdens ledende sjømatbyer med verdens største sjømateksportører lokalisert her. 

Bergensregionens rene natur gir gode forutsetninger for å produsere mat i verdensklasse. Både sjømat og lokale landbruksprodukter hevder seg sterkt internasjonalt.

Seksjon for næring og landbruk jobber med å følge opp strategien for Bergen som matby. Hovedmålene er å ta en posisjon nasjonalt og internasjonalt som matby. Det gjør vi blant annet gjennom medlemskapet i UNESCO Creative Cities of Gastronomy. Vi jobber også med å styrke matbyen Bergen. Kommunen har virkemidler som byutvikler, tilskuddsforvalter, tilrettelegger og innkjøper.

 

Bergen kommunes næringspolitikk tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Skal vi nå disse målene er det er en forutsetning å ta vare på menneskeverdet. Næringsseksjonen følger opp strategi for arbeidet med etisk og rettferdig handel. Vi leder også arbeidet med å gjøre Bergen til en aktiv Fairtrade-by.

Statusen som Fairtradeby legger grunnlag for å fremme etisk og rettferdig handel internt i kommunen, i næringslivet og overfor byens innbyggere.

Bergen kommune vil respektere menneskerettighetene gjennom egen handel, og samtidig øke forståelsen og kunnskapen om næringslivets ansvar.

Bergen kommune vil skape muligheter for innovasjon og stimulere byens næringsliv til å ta et aktivt ansvar gjennom ulike tilskuddsordninger.

Bergen kommune vil samle ressurser og skape et aktivt og bredt samarbeid for etisk og rettferdig handel i Bergen.

Havnæringene marin, maritim, olje og gass, reiseliv og fornybar energi utgjør 29% av verdiskapningen i Bergen kommune, og står for 22 % av sysselsettingen.

Havbyen Bergen

For å ivareta denne verdiskapningen, videreutvikle og hente ut potensialet i havnæringene er det opprettet et treårig prosjekt. Prosjektet Havbyen Bergen får ansvaret for å utvikle byen som havby. Havbyen er opprettet av kommunen, Universitetet i Bergen og Vestland fylkeskommune. Det er gjort i samarbeid med de største nærings-, kunnskaps- og forvaltningsmiljøene i regionen.

Havbyen Bergen består av aktører med fokus på bærekraftig verdiskapning knyttet til havet. Et verdensledende inititativ som skal fremme økt samhandling, attraktivitet, bærekraftig vekst og kompetanse i havnæringene med Bergen som sentral drivkraft.

Havuken One Ocean Week 

Havuken One Ocean Week  er en viktig del av arbeidet med havbyen. Havuken skal være er en møteplass for debatt, erfaringsutveksling og opplevelser knyttet til en bærekraftig utnyttelse av havet. 

Gjennom konferanser, møter, aktiviteter og kultur skal ulike aktører sette søkelys på å skape havet vi trenger for fremtiden vi ønsker oss. One Ocean Week skal være et årlig arrangement. Arrangmentet skal skape oppmerksomhet og dele kunnskap om den viktige rollen havet har for bærekraftig utvikling. Uken er åpen for alle som er interessert i å bevare og bruke havet, sjøene og de marine ressursene på en bærekraftig måte.

 

Siden Bergen ble grunnlagt har byen vært åpen og gjestfri og tatt imot reisende fra fjern og nær.  Visjonen for videre utvikling av reiselivet i Bergen er  “attraktivitet gjennom bærekraft”. 

I 2023 ble Bergen sertifisert som bærekraftig reisemål av Innovasjon Norge. Prosessen eies og drives av Visit Bergen. Et nært samarbeid med kommunen og lokale aktører er en kritisk suksessfaktor for å lykkes med arbeidet.

Sysselsetter 11.000 personer

Nærmere 11 000 mennesker i Bergen har arbeidsplassen sin i en reiselivsbedrift. I 2017 mottok det offentlige 1,4 milliarder kroner i skatteinntekter fra personer syssel satt i det bergenske reiselivet. Bergen kommune fikk 300 millioner kroner av disse skatteinntektene.

Før koronapandemien stod reiselivsnæringen i Bergen for en samlet årlig verdiskapning på 5,1 milliarder kroner. I tillegg er verdiskapningen hos norske underleverandører beregnet til å være 2,1 milliarder kroner. 

Reiselivet er en avgjørende næring for Bergen, og for Norge. For å bidra til fortsatt sterk verdiskapning og et sterkt og bærekraftig reiseliv i regionen, er Bergen kommune og næringsseksjonen i tett kontakt og aktivt involvert for å tilrettelegge for aktørene i næringen. 

Mål som bærekraftig destinasjon

Kommuneplanens samfunnsdel slår fast at Bergen skal være en aktiv og attraktiv by. Bergen skal videreutvikles som bærekraftig destinasjon gjennom følgende fem satsningsområder: 

  1. En åpen og gjestfri by
  2. Enkelt å velge grønt
  3. Hele Bergen, hele året
  4. En bærekraftig matby
  5. En bærekraftig møte-og arrangementsby

Dette er felt næringsseksjonen følger tett opp. 

Et levende sentrum er en essensiell del av å være en attraktiv by. Et godt sentrum handler om klima, miljø og folkehelse og hvilke muligheter som finnes for utdanning og arbeid. 

Det handler om kultur, opplevelser og fritidstilbud, og byliv med butikker, serveringssteder og særegenhet. Det er viktig for både mennesker og bedrifter i hele regionen at Bergen sentrum er et tilgjengelig og attraktivt sted.

Seksjon for næring og landbruk bidrar til å styrke Bergen sentrum gjennom aktiviteter og arrangementer i sentrum som seksjonen støtter, bistår eller er medarrangør på. 

Innovative anskaffelser er et sterkt virkemiddel ved at det kan bidra til både å fremme innovasjon og næringsutvikling i offentlig sektor. Potensialet for verdiskapning og sysselsetting ved å gjøre det enklere for næringslivet å bruke kommunen som pilotkunde i innovasjonsprosjekter er betydelig.

Seksjon for næring og landbruk arbeider for at kommunen i større grad bli en testarena og potensiell første kunde for private bedrifter. Fremover vil næringsseksjonen prioritere å synliggjøre egne behov for innovasjon og mulighetene dette representerer overfor gründere og innovative bedrifter. 

Invest in Bergen er den offisielle organisasjonen som jobber for å få flere investeringer og bedriftsetablering i Bergensregionen. Bergen kommune finansierer organisasjonen sammen med Vestland fylkeskommune og kommuner i Bergensregionen. Næringsseksjonen deltar i styringsgruppen.

Invest in Bergen har en god oversikt over hvor det er ledige næringsareal i Bergensregionen – både eksisterende areal og nye areal. Under Commercial sites får du oversikt over større ledige areal i regionen.