Bekjempelse av skadedyr er en viktig samfunnsoppgave. Det er viktig at skadedyr bekjempes effektivt, men samtidig på en slik måte at det ikke er til skade for helse og miljø. Reglene om dette står i forskrift om skadedyrbekjempelse.

Det er Miljørettet helsevern som fører tilsyn med skadedyrfirma. På grunn av prioritering av ressurser er det ikke satt opp regelmessige tilsyn med skadedyrfirma. Vi oppfordrer derfor til å melde fra til oss dersom du mener et skadedyrfirma gjør noe feil. Du kan for eksempel klage dersom skadedyrbekjempelsen kan ha ført til skader på helse, hygiene, miljø eller sikkerhet.

Reglene finner du i forskrift om skadedyrbekjempelse og anbefalingene i Folkehelseinstituttets skadedyrveileder

Dersom du ønsker råd om hvordan du skal velge skadedyrfirma, finner du nyttig informasjon i Folkehelseinstituttets veileder om kjøp av skadedyrbekjempelse

Du kan ringe oss for å drøfte saken, men du må sende skriftlig klage. Bruk det elektroniske skjemaet nederst på siden, eventuelt send på e-post til mhv@bergen.kommune.no, eller som brevpost til Etat for helsetjenester, Solheimsgaten 9, 5058 Bergen. Ikke bruk e-post dersom klagen inneholder sensitive personopplysninger. 

Du som klager har i utgangspunktet ikke rett til å være anonym, med mindre du har saklig grunn for å være det. Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt dette.

Når vi mottar klagen, vurderer vi først om saken faller inn under vårt ansvarsområde, og om vi har ressurser til å behandle den. Vi mottar mange klager, og sakene prioriteres etter alvorlighetsgrad. Det er ikke alltid vi kan ta saken, men vi prioriterer saker som kan berøre mange, for eksempel skadedyrbekjempelse i barnehager, skoler og overnattingssteder. Du som klager vil få et svar innen tre uker om hva vi gjør med saken.

Skjema: Klage på skadedyrfirma

Nyttig innhold