Tilskuddsordningen skal stimulere til ansvarlig næringsutvikling og gi støtte til tiltak som fremmer etisk og rettferdig handel i fairtradebyen Bergen. Ordningen gir støtte til nye prosjekter og aktiviteter i budsjettåret.

Søknader sendes gjennom Bergen kommune sin tilskuddsportal, som du finner ved å trykke på den blå knappen "Gå til søknadsskjema".

Tiltakene det søkes støtte om må være innenfor feltene etisk handel, rettferdig handel og ansvarlig næringsliv. Tiltakene må bygge opp under kommunens strategi og handlingsplan for fairtradebyen Bergen.

Tiltakene skal bidra til engasjement, dialog og kunnskapsutveksling om virksomheters ansvar og påvirkning på miljø og mennesker. Koblingen mellom produsenter og forbrukere gjennom leverandørkjedeoppfølging og interessentdialog er et eksempel på relevant tema.

En utfyllende beskrivelse av kriterier og vilkår finner du i søknadsskjemaet.

Innkomne søknader behandles fortløpende. Tiltaket bør normalt ha oppstart innen en måned etter innsendt søknad.

 

Vedtak kan påklages skriftlig. Klagefrist er i henhold til forvaltningslovens §29 tre uker fra vedtaket er mottatt. Dersom det bes om begrunnelse for vedtak, vil klagefristen være tre uker fra begrunnelsen er mottatt.

Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket. Klagen må begrunnes. Det vil være hensiktsmessig at klagen forholder seg til reglene som gjelder for tilskuddsordningen, og til begrunnelsen for det konkrete vedtaket. Nærmere informasjon om klageadgang finnes i kommunens svarbrev.

Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. Alle søknader er offentlige, og de vil bli behandlet i tråd med gjeldende politikk for Bergen kommune. Søkere har i henhold til forvaltningsloven § 18, jf. §19 rett til innsyn i sakens dokumenter.

Gå til søknadsskjema