Måke i Byparken. Foto: Maria Sjaavaag

Våren er yngle- og hekketid for ville dyr og fugler. Lovverket forbyr skade på  eller ødeleggelse av reir, egg og unger, og fugler og annet vilt skal få ro i denne sårbare tiden.

I yngletiden har dyr og fugler krav på ro til å frembringe unger.

I Norge har vi naturmangfoldloven og dyrevelferdsloven som skal sikre at dyr behandles godt, og ikke utsettes for unødig stress, lidelser eller skade. Derfor er ikke bare viltet beskyttet, men også dets reir, bo og hi.

Dette betyr at det er forbudt å skade eller ødelegge reir, egg og unger i hekketiden fra våren og fram til august. Slike lovbrudd er å regne som alvorlig faunakriminalitet. Unødig jaging av viltet skal også unngås.

Reirforsvar i mai og juni

Mai og juni er tiden da fugler og vilt har det travlest med å få fram unger. Måkeforeldrene gjør i denne perioden så godt de kan for å passe på reir, egg og unger. Dette en flott tid til å kunne følge med på naturens underverker selv i en tett by. For mange kan denne adferden hos måkene imidlertid oppleves som plagsomt, og i hekkesesongen kan man få følelsen av at måker nærmest går til angrep på mennesker. Slik adferd er typisk for måker som hekker og forsvarer reir og unger. Dette handler mest om skinnangrep, der måken vil fly mot det den opplever som en fare, men sjelden faktisk komme i direkte kontakt.

Reirforsvaret vil kun pågå i en begrenset periode, fra eggene legges i mai og til ungene er store nok til at foreldrene tar dem med til annen lokalitet i juni/juli. Om reiret blir fjernet (som er et lovbrudd når det er egg og unger i det), er det stor sannsynlighet for at måken starter hekkingen på nytt på samme plass eller i nærheten. Fjerning vil da i realiteten kunne forlenge perioden med reirforsvar, og derfor ikke ha ønsket effekt.

Råd ved måke-menneske konflikt

Oppleves situasjonen der måker hekker på tak som meget sjenerende, er det tiltak i forkant av hekkesesongen som er avgjørende. Mulige hekkeplasser dekkes til på senvinteren i god tid før neste års hekking (dvs før mars/april). Godt synlige tråder kan spennes opp over aktuelle hekke- og sitteplasser slik at fuglene ikke kommer til. Det er viktig at det ikke brukes fiskegarn eller lignende som fuglene kan sette seg fast i og som kan medføre unødig lidelse eller død.

I tiden frem mot slutten av mai velger måkene reirplass, og det er typisk i mai med mange røde dager at barnehager og byggeplasser der aktiviteten har vært fraværende noen dager, opplever at reir har oppstått «over natten», for eksempel i en sandkasse eller i pallekarmer. Enkel tildekking med presenning akkurat i denne perioden kan hindre hekking på disse plassene. Huseiere som har opplevd måkehekking tidligere kan også dekke til for eksempel blomsterkasser eller pipe på taket for at måkene ikke skal lage reir. 

«Dragene» som mange bruker på hustak har vist seg å ha liten effekt, da fuglene fort blir vant til dem. For enkelte måkearter kan dragene tvert imot fungere som beskyttelse fra andre fugler som potensielt kan angripe reiret.

Det beste rådet er å akseptere at måkene er en del av naturen og byen vår, og forsøke å irritere seg minst mulig i de ukene de forsøker å få frem en ny generasjon.

Se ytterligere informasjon på Miljødirektoratets nettsider vedrørende måkekonflikt, samt veileder til relevant lovverk.

I byer opplever mange at måkene blir flere, men sannheten er at de totalt blir færre. På grunn av dårligere næringstilgang ved kysten og økt trykk fra rovdyr og rovfugler, samt menneskelig forstyrrelse langs kysten, velger flere måker å hekke i mer urbane tettbebygde områder.

Kystbestanden av fiskemåke har de siste  30 årene opplevd en omfattende nedgang i områder sør for Stadt. For Hordaland er det registrert en nedgang for kystbestanden på 85 % for perioden 1980-2014, mens totalbestanden for fylket er antatt å være omlag halvert i denne perioden. Vestlandet er et spesielt viktig område for hekking blant flere av måkeartene som er truet, og vi har derfor et særskilt ansvar for å ivareta dem.

Fiskemåke har status som sårbar (VU) på norsk rødliste (2021), mens hettemåke har status som kritisk truet (CR).