Skilt plassert langs veg som informerer om at hjortejakt pågår

I Bergen kommune er det åpnet for hjortejakt i jaktsesongen 1. september – 23. desember. Jakten utøves innenfor kommunalt godkjente hjortevald og etter kommunal tildeling av fellingstillatelser.

 

Spissbukk som ligger på gresset etter skudd i bogen
Uttak av hjort på innmark er viktig for å redusere beiteskadeutfordringer for bøndene.
Bilde: Terje Wangsholm

I Bergen kommune jaktes det på hjort i de fleste skogsområdene egnet for jakt. Det er totalt 17 hjortevald fordelt over hele kommunen. De største jaktområdene finner vi øst i Bergen (Arna, Gullfjellet og Fana), hvor vi har de største sammenhengende grøntområdene i kommunen. I tillegg foregår det også jakt i områder i de resterende bydelene som Løvstakken/ Fyllingsdalen/Laksevåg, Ytrebygda og i Åsane.

Grunneiere samarbeider i hjortevald av forskjellige størrelser og med varierende organisering og retningslinjer for den lokale jakten, avhengig av valdenes egne vedtekter og praksis. 

Kommunen har ikke sammenhengende utmarksområder i kommunal eie egnet for jaktutleie, men mindre kommunale eiendommer er inkludert i etablerte vald for å fremme helhetlig og hensiktsmessig forvaltning av den lokale bestanden. 

Oversikt over hjortevald i Bergen kommune finner du i Bergenskart.no

Hjort vist gjennom siktet på riflen
Bilde: Terje Wangsholm

Som jeger er du den utøvende parten i hjorteforvaltningen og har en svært viktig rolle i å bidra til økt bestandskunnskap gjennom innhenting av informasjon under jakten, og ved å prege bestandsutviklingen gjennom jaktresultatet. Med denne rollen følger det et stort ansvar, både forbundet med human og sikker jakt, og knyttet til rapportering og kunnskapsinnhenting.

Videre følger noen viktige punkter jegere i Bergen kommune må forholde seg til, utover de generelle kravene til jakt og jaktutøvelse som følger av nasjonale regelverk.

 • Bergen kommune  benytter det digitale verktøyet “Sett og skutt” for registrering og rapportering av jaktdag, sett hjort, felt hjort, slaktevekt og eventuell annen innhentet jaktinformasjon. Sett og skutt kan lastes ned som en app på mobiltelefonen til bruk i felt. Du kan lese mer om bruken av denne løsningen på settogskutt.no 
 • Alle observasjoner av hjort skal registreres. Dobbeltobservasjoner, det vil si hjort som en tror er observert av flere jegere samme dag, skal ikke lenger kanselleres slik som praksis før 2018. (Eksempel: en bestemt bukk blir sett av to jegere på hver sin post under en jaktøkt. Dette skal registreres som to sette hjort.)
 • Registrer slaktevekt (slaktevekt = vekten av hjorten når blodet er tappet av, innvollene tatt bort, og hud, hode og lemmene nedenfor knær og haser er fjernet) så snart hjorten er flådd. Bruk vekt og vei hele skrotten.
 • I Bergen kommune skal det i 2024 være innsamling av kjever fra alle dyr som felles under jakten. Les mer om hva dette innebærer i eget avsnitt i nedtrekksmenyen. 
 • Hodet fra felt dyr skal oppbevares sammen med slaktet i inntil 48 timer, tilgjengelig for jaktkontroll. Bergen kommune gjennomfører jaktkontroll i samtlige vald i løpet av jakten. Jaktdag med fellingsresultat skal registreres innen utløp av jaktdagen. 
 • Ettersøk ved usikkerhet rundt skadeskudd
  • Ved skudd som ikke feller hjorten, og der en ikke beviselig kan påvise bomskudd, skal det alltid hentes inn ettersøkshund for å undersøke og eventuelt følge opp skadet dyr.
 • Feilskyting, som i felt dyr en ikke har løyve på, meldes snarest til valdleder og til kommunen på bymiljoetaten@bergen.kommune.no og  caroline.christie@bergen.kommune.no 

Opptak fra informasjonsmøte - 29.8.2022 (også relevant for jakten 2024):

Du kan klikke på Vimeo-knappen nederst til høyre i videoen for å åpne i Vimeo med mulighet for visning i fullskjerm. 
 


 

Spørsmål og svar om hjortejakten i Bergen:

Kjeve fra hjortekalv rensket og merket med merkelapp
Rensket kjeve fra hjortekalv
Bilde: Caroline E Christie

Bergen kommune er del av det nasjonale bestandsovervåkingsprogrammet for hjortevilt (BOP), og gjennomfører årlig innsamling av samtlige hjortekjever fra jakten for aldersbestemmelse og bedre kunnskap om hjortebestandens alderssammensetning. 

Tennene i underkjeven analyseres for eksakt aldersbestemmelse, og mål av kjevelengde gir opplysninger om vekst og størrelse i ulike aldersgrupper. 

Hva skal leveres og hvordan skal kjevene håndteres?

 • Minst en kjevehalvdel med alle fortennene og bakre kjevebein skal leveres.
 1. Ta ut kjeven straks dyret er flådd, flå kjeven skikkelig og fjern alt kjøtt.
 2. Heng kjeven til tørk under tak, pakk den aldri i plast.
 • Fyll ut merkelapp så nøyaktig som mulig og registrer merkelapp-ID i sett og skutt for det aktuelle dyret. Dyret skal veies så snart det er flådd, og vekt noteres på merkelapp. 
 • Innsamling av kjever organiseres i det enkelte vald. Kontakt jaktfeltleder/valdleder for nærmere informasjon om hvordan innsamling gjøres i ditt vald. 
 • Les mer om Bestandsovervåking på Hjorteviltportalen.no

Kalv som ligger og hviler
Reduksjon av tilveksten til bestanden er viktig for å redusere bestanden og for å øke snittalder i bestanden.
Bilde: Atle Skjerlie

Ett av tiltakene for å nå kommunens vedtatte mål i hjorteviltforvaltningen er kvotefri jakt på hjortekalv. Dette er et tiltak for å redusere tilveksten i hjortebestanden og samtidig bedre alders- og kjønnsfordelingen i den fremtidige bestanden. Bergen kommune har åpnet for kvotefri jakt på hjortekalver i samtlige vald sesongen 2024.

Hva innebærer muligheten for kvotefri jakt?

 • Samtlige hjortevald i Bergen er tildelt kvotefri jakt på hjortekalver i jaktsesongen 2024. Dette betyr at jaktrettshavere/grunneiere som er del av et allerede godkjent hjortevald kan felle hjortekalver innenfor egen eiendom (innenfor de delene/teigene av eiendommen som er godkjent i valdet) utover allerede tildelte fellingstillatelser fra kommunen. 
 • For sameier gjelder ordinære regler etter sameieloven. Dette innebærer at åpning for kvotefri jakt på kalv i et sameieområde forutsetter samtykke fra flertallet av jaktrettshaverne i sameiet.
 • Alle kalver felt under jakten 2024 (både kalv tildelt som del av fellingstillatelsen, og kalv felt som del av den ekstraordinære kvotefrie delen) skal registreres på vanlig måte i sett og skutt, inkludert jaktdag, kjønn og vekt på felt dyr. 
 • Kjeveinnsamling 2024: Det skal leveres en kjevehalvdel med fullt sett fortenner og bagre kjevebein fra samtlige dyr felt sesongen 2024 (inkludert kalver felt som kvotefri dyr).
 • Har du spørsmål finner du gjerne svaret i informasjonsskrivet “Hjortejakt i Bergen - spørsmål og svar”