Bærekraftige Liv på Landås

Tilskuddsordningen er fjernet i revidert budsjett (se sak 2024/30840-8), og vil ikke bli utlyst i 2024. 

Klima- og miljøtilskudd går til tiltak, prosjekter og arrangementer i Bergen som bidrar til å nå målene i Grønn strategi

I 2023 er tilskuddsordningen på totalt 4 205 000 kr. 

Målgruppe: Lag og foreninger i Bergen kommune.

Tilskuddet gis til tiltak, prosjekter og arrangementer i Bergen som bidrar til å nå målene i Grønn strategi. Tiltaket må en tydelig målsetning og tidsramme, og må gagne allmennheten (private tiltak får ikke tilskudd). 

Vi ønsker å støtte et bredt spekter av initiativer. Se gjerne eksempler på tiltak som har fått støtte tidligere år: 20202021 og 2022.

Midlene fra denne ordningen skal gå til konkrete tiltak/prosjekter/arrangementer, ikke til generelle driftskostnader. Organisasjoner kan søke støtte om driftstilskudd fra denne ordningen: Tilskudd til miljøorganisasjoner


Tiltak som ikke dekkes av denne ordningen:
- Tiltak som Enova gir støtte til, for eksempel energitiltak i eksisterende eller nye bygg. Les mer på Enova sine nettsider.

- Ladestasjoner. Borettslag og sameier kan søke om midler fra denne ordningen: Tilskudd til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier.

Søknadsfristen er 1. mars. 2023.

Søknaden må inneholde følgende:
- Beskrivelse av tiltaket 
- Eventuelle samarbeidspartnere 
- Beskrivelse av hvilke(n) satsinger tiltaket svarer til i Grønn strategi
- Budsjett som viser hvordan midlene skal brukes
- Fremdriftsplan
- Informasjon om hvorvidt organisasjonen mottar støtte fra andre aktører

Tildelinger av klima- og miljøtilskudd avgjøres av byrådet. 

Klimaetaten vil så snart som mulig etter 1. mars 2023 utarbeide en innstilling til fordeling av tilskuddet. Denne innstillinga skal vedtas av byrådet. Utbetaling av midler skjer kort tid etter at vedtaket er fattet.

Overordnet vilkår for å motta støtte er at tiltaket/prosjektet/arrangementet bidrar til å nå målene i Grønn strategi.

Ved prioritering av søknader vil det bli lagt vekt på følgende:

- Klima- og/eller miljøgevinsten ved tiltaket
- I hvilken grad tiltaket kan bidra til varige endringer i samfunnet
- I hvor stor grad tiltaket involverer flere aktører og legger opp til samarbeid
- I hvilken grad tilskuddet er avgjørende for at tiltaket kan gjennomføres 
- Andre positive effekter av tiltaket

Ta kontakt med Klimaetaten på e-post: klimaetaten@bergen.kommune.no.

Søknadsskjema