Ladestasjon

Borettslag og sameier i Bergen kommune kan søke om støtte til å etablere infrastruktur som legger til rette for etablering av ladestasjoner. 

 • Tilskuddet er maksimalt 20 % av godkjente investeringskostnader, og begrenset til maks 5 000 kroner per ladepunkt.
 • Maksimalt tilskuddsbeløp per borettslag eller sameie er begrenset til 200 000 kroner.
 • Utbetalingen justeres ut fra de faktiske kostnader som fremkommer av sluttrapporten.

 

Støtten gis kun til tiltak som ikke er påbegynt. Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester eller går i gang med anleggsarbeidet. Søknader om prosjekter som allerede har bestilt utstyr eller er under oppføring eller allerede er etablert vil derfor bli avvist.

Dette kan du søke om støtte til:

 • Fremføring av kabler til de enkelte ladepunktene på parkeringsområdet.
 • Etablere eller oppgradere det elektriske anlegget tilknyttet ladeinfrastruktur.
 • Installere systemer som gjør at flere ladere kan dele kurs i el-tavlen (lastdeling).
 • Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes i de tilskuddsberettigede kostnadene. For rådgiving knyttet til valg av ladeløsninger for borettslaget og elektrofaglige spørsmål, må søker selv kontakte ekstern kompetanse.

Kriterier for å få støtte:

 • Borettslag og sameier i Bergen kommune kan søke om tilskudd.
 • Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.
 • Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd.
 • Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester, eller går i gang med anleggsarbeidet.
 • Tilskuddet utbetales etter arbeidet er ferdigstilt og sluttrapport med ferdigmelding er levert.

Retningslinjer:

 • Elektriske arbeid må bekreftes utført av autorisert installatør.
 • Kun faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier kan støttes.
 • Det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet på den enkelte parkeringsplass.
 • Sammen med søknaden må det legges ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader til ladeinfrastrukturen fremgår.
 • Ordningen dekker ikke oppgradering av trafostasjon. I mange tilfeller vil det være mulig å montere styringsverktøy som gjør at oppgradering av trafo ikke er nødvendig og dette dekkes av tilskuddsordningen.

Borettslag eller sameier som oppretter egne ladeplasser reservert for bildeling, kan gis støtte opptil 40 % av godkjente investeringskostnader, med en øvre grense på 10 000 kroner per slikt ladepunkt det legges til rette for. Forutsetningen er at det foreligger en avtale med en godkjent bildelingstilbyder om utleie av slike plasser. Ordningen gjelder stasjonsbasert bildeling (*), og plassene må være tilgjengelige for alle brukere av tjenesten.

(*) Stasjonsbasert bildeling gir brukerne tilgang på en felles flåte av biler som hentes og leveres på samme sted. Eksempler på slike ordninger som opererer i Bergen, er Dele (Bildeleringen), Hyre, Move About og Getaround (noen av bilene). Bildeling mellom private, som kan være fasilitert av ordninger slik som Getaround eller GoMore, faller utenfor denne definisjonen.

For rådgiving knyttet til valg av ladeløsninger for borettslaget og elektrofaglige spørsmål, må søker selv kontakte ekstern kompetanse. Kostnader til ekstern rådgiving og prosjektering kan inkluderes i de tilskuddsberettigede kostnadene.

Søknader sendes gjennom Bergen kommune sin tilskuddsportal, som du finner ved å trykke på den blå knappen "Gå til søknadsskjema" . Her må du opprette ny bruker hvis det er første gang du søker tilskudd fra kommunen. Sammen med søknaden må du legge ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader til ladeinfrastrukturen fremgår.

Søknadsfrist

Det er løpende søknadsfrist på ordningen, søknader behandles fortløpende. 

Saksbehandlingstid

Forventet saksbehandlingstid er tre uker fra Bymiljøetaten har mottatt søknaden.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du har mottatt vedtaket. Du må begrunne klagen og  sende den til bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Bergen kommune følger gjeldende lover og regler ved innsamling av personopplysninger via elektroniske skjema. Overføring av opplysninger mellom din datamaskin og kommunens maskiner går over sikre datalinjer. Kommunen ber kun om opplysninger som er nødvendige for å behandle henvendelsen.

Du kan lese mer om personvern og informasjonssikkerhet her.

For spørsmål om ordningen kan du kontakte Bymiljøetaten.

E-post: bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Telefon: 55 56 56 90

 

 

Til skjema