Illustrasjon

Skal du bygge hus, garasje, trapp, terrasse, oppføre mur eller annen fast anretning nærmere enn 15 meter fra midtlinjen på kommunal vei, må du søke Bymiljøetaten om dispensasjon fra avstand til kommunal vei. Dette gjelder dersom byggegrense ikke er regulert i kommune- eller reguleringsplan.  

Bergen kommune bruker søknadsskjema utarbeidet av Statens vegvesen, som skal gjøre det enklere å søke om dispensasjon fra avstand til kommunal veg. Du fyller ut søknaden i Statens vegvesen sin portal, før den videresendes til rett vegeier.

For at søknad om dispensasjon fra byggegrense langs kommunal vei skal behandles, må den inneholde følgende:

  • Beskrivelse av tiltaket, altså det du skal bygge eller endre. Dette kan du beskrive i søknadsskjemaet.
  • Situasjonskart i målestokk 1:500/1:1000 som viser plasseringen av tiltaket. Tegn en rett linje mellom det nærmeste punktet (husk takutstikk) på tiltaket og midtlinje vei. Skriv på nøyaktig avstand i meter og centimeter (eksempel: 4,78 m).
  • Dersom det er sannsynlig at tiltaket vil kunne påvirke sikt i avkjørsel eller vei, må situasjonskart også vise frisikt i avkjørsel.

Viktig: Gjelder dispensasjonssøknaden byggverk som medfører etablering av ny avkjørsel, eller utvidet/endret bruk av eksisterende avkjørsel fra kommunal vei, må du legge ved søknad om dette. Mer informasjon om dette finner du på innbyggerhjelpen om avkjørsel fra kommunal vei.

  • Bymiljøetaten fatter vedtak når søknaden gjelder innenfor uregulert område.
  • Bymiljøetaten gir uttalelse når søknaden gjelder innenfor regulert område.

Byggegrensen skal ivareta krav til veisystemet, trafikksikkerheten, krav til frisikt, vedlikehold og drift av veinettet, samt behovet for areal ved utvidelse av veien.

Byggegrensen er fastsatt av hensyn til veisystemet og trafikken, og forteller hvor det ikke er tillatt med byggverk eller andre faste innretninger, uten særskilt tillatelse jf. vegloven § 30.

«Andre faste innretninger» kan for eksempel være reklameskilt, løskiosk, murer, vegetasjon og gjerder som hindrer fri sikt. Hovedregelen for byggegrensen langs kommunal vei er at grensen skal være 15 meter fra midtlinjen av veibanen, jf. veglova § 29 andre ledd.

Lover:

Retningslinjer:

 

Saksbehandlingstiden er for tiden 8-10 uker. 

Søknaden vil ikke bli behandlet før den er komplett. Trenger Bymiljøetaten ytterligere opplysninger vil du få beskjed om dette.

For å kunne behandle søknad om dispensasjon fra byggegrense langs kommunal vei har Bymiljøetaten behov for å identifisere deg. Dette gjøres for å sikre at vi kommuniserer med riktig person. Det er også viktig for Bymiljøetaten å ha historikk på arbeidet som utføres i det offentlige rom ved avvik. Opplysningene vil lagres i fem år.

Data kan bli lagret i fagsystem som leveres av tredjepart, men vil ikke brukes av tredjepart til andre formål. Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men du vil da ikke kunne søke.

Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil ved å kontakte Bymiljøetaten.

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombudpersonvernombud finner du på Bergen kommunes nettside om personvern. Her finner du også mer generell informasjon om ditt personvern.

 

Søk om dispensasjon fra byggegrense