Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon

Skal du bygge hus, garasje, trapp, terrasse, oppføre mur eller annen fast anretning nærmere enn 15 meter fra midtlinjen på kommunal vei, må du søke Bymiljøetaten om dispensasjon fra avstand til kommunal vei. Dette gjelder dersom byggegrense ikke er regulert i kommune- eller reguleringsplan.  

Slik søker du om dispensasjon fra avstand til kommunal vei

Du bruker det elektroniske søknadsskjemaet for å sende inn søknad. Dette søknadsskjemaet er en del av et pilotprosjekt og er et samarbeid med Statens vegvesen.

For at søknad om dispensasjon fra byggegrense langs kommunal vei skal behandles, må den inneholde følgende:

  • Beskrivelse av tiltaket, altså det du skal bygge eller endre. Dette kan du beskrive i søknadsskjemaet.
  • Situasjonskart i målestokk 1:500/1:1000 som viser plasseringen av tiltaket. Tegn en rett linje mellom det nærmeste punktet (husk takutstikk) på tiltaket og midtlinje vei. Skriv på nøyaktig avstand i meter og centimeter (eksempel: 4,78 m).
  • Dersom det er sannsynlig at tiltaket vil kunne påvirke sikt i avkjørsel eller vei, må situasjonskart også vise frisikt i avkjørsel.

Viktig: Gjelder dispensasjonssøknaden byggverk som medfører etablering av ny avkjørsel, eller utvidet/endret bruk av eksisterende avkjørsel fra kommunal vei, må du legge ved søknad om dette. Mer informasjon om dette finner du på innbyggerhjelpen om avkjørsel fra kommunal vei.

  • Bymiljøetaten fatter vedtak når søknaden gjelder innenfor uregulert område.
  • Bymiljøetaten gir uttalelse når søknaden gjelder innenfor regulert område.

Lover og regler

Byggegrensen skal ivareta krav til veisystemet, trafikksikkerheten, krav til frisikt, vedlikehold og drift av veinettet, samt behovet for areal ved utvidelse av veien.

Byggegrensen er fastsatt av hensyn til veisystemet og trafikken, og forteller hvor det ikke er tillatt med byggverk eller andre faste innretninger, uten særskilt tillatelse jf. vegloven § 30.

«Andre faste innretninger» kan for eksempel være reklameskilt, løskiosk, murer, vegetasjon og gjerder som hindrer fri sikt. Hovedregelen for byggegrensen langs kommunal vei er at grensen skal være 15 meter fra midtlinjen av veibanen, jf. veglova § 29 andre ledd.

Lover:

Retningslinjer:

 

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er for tiden 6-8 uker. 

Søknaden vil ikke bli behandlet før den er komplett. Trenger Bymiljøetaten ytterligere opplysninger vil du få beskjed om dette.

Søk om dispensasjon fra byggegrense