Skal du bygge, endre eller øke bruken av en avkjørsel fra kommunal vei, må du søke til Bymiljøetaten.   

Bergen kommune bruker søknadsskjema utarbeidet av Statens vegvesen, som skal gjøre det enklere å søke om avkjørsel. Du fyller ut søknaden i Statens vegvesen sin portal, før den videresendes til rett vegeier.

For at søknad om avkjørsel fra kommunal vei skal behandles, må den inneholde følgende:

  • Beskrivelse av planlagt tiltak.
  • Situasjonskart i målestokk 1:500. Avkjørsel tegnes inn med bredde, frisikttrekant og svingradius i henhold til veileder «Krav til avkjørsel». Bygg og eventuelle sikthindringer må vises på situasjonsplanen.
  • Tegning av avkjørselens lengdeprofil i målestokk 1:500/1:100.

Søknaden vil ikke bli behandlet før den er komplett. Trenger Bymiljøetaten ytterligere opplysninger vil du få beskjed om dette.

Dersom det aktuelle tiltaket ligger innenfor uregulert område, fatter Bymiljøetaten vedtak etter vegloven, både for etablering av ny avkjørsel og for utvidet/endret bruk av eksisterende avkjørsel. Bymiljøetaten gir uttalelse når søknaden gjelder innenfor regulert område.

Endre eksisterende avkjørsel

Hvis du skal endre eller utvide bruk av eksisterende avkjørsel gjelder samme krav som ved bygging av ny avkjørsel.  Kravene gjelder også hvis du skal endre utforming av eksisterende avkjørsel.

 

Når det skal bygges en avkjørsel fra en kommunal vei, er det viktig at denne bygges slik at trafikksikkerheten for alle som ferdes langs veien er ivaretatt. 

Alle tilpasninger til vei og fortau skal i gjøres på egen eiendom. Tilpasninger skal gjøres slik at veiens tekniske standard og funksjon opprettholdes.

På bakgrunn av dette stilles det krav til fri sikt, svingradius og lengdeprofil når det skal bygges nye avkjørsler. I tillegg stilles det tekniske krav til opparbeidelsen av avkjørselen og snumulighet på egen grunn. Bredden på avkjørselen skal ikke overstige 4 meter.

Se mer informasjon i veilederen "avkjørsel fra kommunal vei":

Kravene gjelder også ved endring og endret bruk av eksisterende avkjørsel.  

Husk å sende ferdigmeldingsskjema

Når arbeidet med godkjent avkjørsel er utført skal du sende ferdigmeldingsskjema til Bymiljøetaten.

Saksbehandlingstid for avkjørsler er for tiden 8-10 uker. 

Søk om avkjørsel