Solceller

Du kan i mange tilfeller montere solenergianlegg (solcelle- eller solfangeranlegg) på boligen din uten å søke, men det finnes unntak.

Du kan i mange tilfeller montere solenergianlegg (solcelle- eller solfangeranlegg) på boligen din uten å søke, men det finnes unntak. Du må passe på følgende: 

  • Det berører bare en bruksenhet eller branncelle 
  • Solcelleanlegget har en avstand til nabogrense på 4 meter
  • Det fører ikke til vesentlig endring av fasadens karakter (tak er også en fasade) 
  • Boligen kan ikke ha en vernestatus, er verneverdig eller omfattet av hensynsone kulturmiljø 
  • Det kommer ikke i strid med gjeldende arealplaner  
  • Det må inneha gode visuelle kvaliteter, både i seg selv og i forhold til omkringliggende bebyggelse. 

Disse reglene gjelder for småhusbebyggelse  

Småhusbebyggelse omfatter bolighus til og med firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og atriumhus.                                                 

Vesentlig endring av fasadens karakter 

Vurdering om en fasadeendring vil føre til at bygningens karakter endres, vil innebære en stor grad av skjønn. Noe av det som vil være avgjørende i vurdering av søknadspliktig fasadeendring eller ikke kan være anleggets plassering og utstrekning, materialbruk og fargekontraster, refleksjon og eksponering i forhold til omgivelsene, hensyn til enhetlig utforming i et område og en bygnings arkitektoniske egenverdi.   

Sjekk bestemmelsene for din eiendom 

I bergenskart.no kan du finne opplysninger om eiendommen din, blant annet om hvilke arealplaner som gjelder, om den er omfattet av med tilhørende bestemmelser, om eiendommen eller bygningen er fredet eller har en vernestatus eller omfattet av hensynsone kulturmiljø, avstand til nabogrense m.m 

Ligger bygget innenfor hensynsone kulturmiljø? 

Dersom boligen er i hensynssone, må du sende en henvendelse til Plan- og bygningsetaten. Vi sender da saken over til Byantikvaren for uttalelse. Basert på byantikvarens uttalelse, vil vi gi en tilbakemelding om solcelleanlegget er søknadspliktig eller ikke. 

Kriterier ved vurdering av visuelle kvaliteter
 

Plassering, utstrekning og visuelle kvaliteter 
Plasseringen og utformingen av solcelleanlegget måta hensyn til  bygningens form og symmetri. Plasseringen bør ta hensyn til bygningens  elementer, og solcelleanlegget bør ligge plant på taket eller fasaden. 

Material- og fargebruk 
Solenergisystemet må tilpasse seg eksisterende fasade i størst mulig grad, både når det gjelder farge, utforming og reflekterende virkning. 

Eksponering
Vi stiller strengere krav til plassering og farge der tiltaket plasseres ut mot offentlige byrom eller er godt synlig i landskapet. Dette må du ta hensyn til ved valg av plassering. 

Høy arkitektonisk, historisk og andre kulturhistoriske verdier
Der bygget eller området har høy arkitektonisk egenverdi eller viktig historiske eller andre kulturelle verdier, vil hensynene vi nevner over kunne praktiseres strengere enn i øvrige tilfeller.

Søknadspliktig solcelleanlegg 
Dersom du ikke oppfyller ett eller flere av kriteriene som er nevnt over, må du sende inn en byggesøknad ved hjelp av fagfolk. 

Se arkitektur- og byformingsstrategien her: Bergen kommune - Arkitektur- og byformingsstrategien 

Ved behandling av byggesøknad er det ikke et eget punkt for montering av solcelleanlegg, men da benyttes gebyr for fasadeendring. 

Forespørsel om søknadsplikt om et konkret tiltak er søknadspliktig er gebyrbelagt 

Forespørsler innenfor hensynsone kulturmiljø, som skal oversendes byantikvaren for uttalelse, er ikke gebyrbelagt  

Bergen kommune - Gebyrforskrift (tidligere gebyrregulativ) for Plan- og bygningsetaten 

Du kan søke om støtte til solceller i borettslag, sameie og private næringsbygg: Bergen kommune - Tilskot til solceller 2022 

NB Bystyret har vedtatt revidert gebyrforskrift 2023 med virkning fra 1.7.2023.  Prisene gjelder for søknader/bestillinger mottatt fra og med 1.7.2023.    

Trykk her for å bruke gebyrkalkulatoren. Den er oppdatert med de nye gebyrene.