Oppføring av skilt og reklame er søknadspliktig. Tidligere ble slike tiltak omfattet av skiltvedtektene til Bergen kommune. Disse vedtektene falt bort i 2018, og sakene vurderes nå etter gjeldende kommuneplan og plan- og bygningsloven. 

Søknader om skilt og reklame vurderes etter kommuneplanens punkt 25, samt tilhørende vedlegg med utfyllende regler for skilt og reklame. I tillegg gjelder plan- og bygningsloven § 30-3 om skilt og reklameinnretninger, samt plan- og bygningsloven § 29-2 om visuelle kvaliteter.
 

Tillatelse gis normalt inntil videre eller for et bestemt tidsrom.

Enkelte mindre skilt og reklameinnretninger er unntatt fra søknadsplikten. Du trenger ikke sende byggesøknad dersom

  • skilt- og reklameinnretningen er på inntil 3 kvadratmeter og innretningen er montert flatt på veggen
  • det nye skiltet skal erstatte et eksisterende, tilsvarende skilt som er godkjent av kommunen

Profesjonelle aktører bes om å sende inn søknaden via digitale søknadsløsninger. På denne lenken finner du informasjon om de ulike søknadsmulighetene.

Tjenesten er gebyrbelagt.

Gebyrforskrift 2024, Plan- og bygningsetaten (tidligere gebyrregulativ)