Utenpåliggende solceller

Noen solenergianlegg er søknadspliktig, og det er da krav om ansvarlig foretak i søknadsprosessen. Her finner du informasjon om hva du må gjøre i en slik prosess.

Forholdet til visuelle kvaliteter, arkitektur, kulturminneverdier og kulturmiljø er viktige vurderingskriterier når det kommer til behandling av søknader om etablering av solenergianlegg. 

På denne siden har vi samlet informasjon om hvilke ansvarsområder som er aktuelle, samt informasjon om kriterier ved vurdering av visuelle kvaliteter og ivaretakelse av kulturminneverdier ved behandling av søknader om solenergianlegg.

Bilde viser taket på en skole. Det har blitt lagt solcellepanel oppå taket.
Utenpåliggende solceller ved Ulsmåg skole
Bilde: Andrew Buller

Generelt om solenergianlegg

Solenergianlegg omfatter solfangere og solcelleanlegg. Etablering av solenergianlegg på tak og vegger er noe som varierer både i størrelse og omfang, og hvilke typer bygg dette skal monteres på. Noen typer solenergianlegg er integrert i fasadene (tak er også en fasade), og andre varianter monteres utenpå eksisterende fasader. 

Bildet av taket på en bygård. Taket har integrerte solceller.
Integrerte solceller
Bilde: Gunn Petersen

For solenergianlegg som ikke kan unntas fra søknadsplikt, er det krav om ansvarlige foretak. Her er relevante ansvarsområder som er aktuelle ved etablering av solenergianlegg på tak og fasade:

 • Konstruksjonssikkerhet 
  Gjelder i hovedsak hvilke ekstra laster som påføres bygningskonstruksjonen, inkludert ballast. Dette inkluderer eventuelle økte vind- og snølaster.
 • Bygningsfysikk, særlig med tanke på fuktsikkerhet
  Ved innfesting av solenergianlegg kan dette påvirke tettheten, slik at det ikke oppstår fuktproblem i bygningen.
 • Sikkerhet ved brann
  Solenergianleggets plassering og utforming skal ikke utgjøre en økt risiko for brann og brannspredning, samt at de ikke skal være til hinder for rømning, redning og slukking.
 • Arkitekturprosjektering
  Solenergianlegg må inneha gode visuelle kvaliteter, både i seg selv og i forhold til omkringliggende bebyggelse. Dette er særlig viktig dersom solenergianlegg skal plasseres på bygg med høy arkitektonisk egenverdi eller høy verneverdi.

Her er en liste over kriterier som må tas hensyn til med tanke på vurdering av visuelle kvaliteter og ivaretakelse av kulturminneverdier

Plassering, utstrekning og visuelle kvaliteter 
Plasseringen og utformingen av solenergianlegget må ta hensyn til bygningsvolum fasadeutrykk og symmetri. Plasseringen bør ta hensyn til bygningens elementer, og solcelleanlegget bør ligge plant på taket eller fasaden. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig med integrerte løsninger. 

Material- og fargebruk 
Solenergianlegget må tilpasse seg eksisterende fasade i størst mulig grad, både når det gjelder farge, utforming og reflekterende virkning. 

Eksponering
Vi stiller strengere krav til plassering og farge der tiltaket plasseres ut mot offentlige byrom eller er godt synlig i landskapet. Dette må du ta hensyn til ved valg av plassering og utforming av solcelleanlegget.  

Viktige historiske, arkitektoniske eller kulturelle verdier
Der bygget eller området har høy arkitektonisk egenverdi, viktig historiske eller andre kulturelle verdier, vil hensynene vi nevner over kunne praktiseres strengere enn i øvrige tilfeller.

Se arkitektur- og byformingsstrategien her: Bergen kommune - Arkitektur- og byformingsstrategien 

Ligger bygget innenfor område omfattet av vernehensyn knyttet til kulturminner og kulturmiljø?
Dersom bygget ligger innenfor hensynssone eller bestemmelsesområde for kulturminner og kulturmiljø, spesialområde bevaring eller Riksantikvarens NB-områder vil vi vurdere å sende saken over til Byantikvaren og/eller Vestland fylkeskommune v/ seksjon for kulturarv. Er bygget fredet etter kulturminneloven vil tiltaket være avhengig av tillatelse fra rette kulturminnemyndighet og vi vil sende saken til dem for uttale/vedtak.  

Ansvarsområdene som er nevnt over er nødvendigvis ikke dekkende i alle saker. Det er ansvarlig søker som må sørge for at alle relevante ansvarsområder er omfattet av ansvarsrettene. 

Ansvarsrettene må også omfatte montering av solenergianlegget, slik at det ikke oppstår fare for at det løsner, og utgjør en fare for omgivelsene.

Ansvarlig søker skal vurdere hvilken tiltaksklasse ansvarsområdet skal plasseres i. Dette er basert på kompleksitet, vanskelighetsgrad og hvilke konsekvenser mangler og feil kan ha for helse, miljø og sikkerhet. 

Det må komme tydelig frem i gjennomføringsplanen hvilke ansvarsområder som er omfattet av ansvarsrettene. Dersom det erklæres ansvarsretter for «hele tiltaket» og ikke spesifikke ansvarsområder, kan ikke kommunen se hvilke ansvarsområder som er dekket i saken. 

Profesjonelle aktører bes om å sende inn søknaden via digitale søknadsløsninger. På denne lenken finner du informasjon om de ulike søknadsmulighetene. 

Solenergianlegg som monteres på småhus kan monteres uten at det søkes om. Kriterier for unntak kan en lese her: Bergen kommune - Montering av solcelleanlegg for småhusbebyggelse

Du kan finne pris for søknadspliktige solcelleanlegg i gebyrforskriften, paragraf 3-4 Fasadeendring. 

Gebyrforskriften finner du her.