Arealoverføring er en større justering av grensen mellom to eiendommer. Dette krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven. Dersom søknaden godkjennes, blir saken sendt videre til en landmåler for videre gjennomføring.

For å søke må du være registrert hjemmelshaver på en av de involverte eiendommene. Søknaden må signeres av alle hjemmelshavere på både avgivende og mottakende eiendom.

 

 

 

For å se oversikt over hva som kreves ved søknad om fradeling se Direktoratets veiledning.

Nabovarsling

Fullstendig naboliste kan bestilles i kartbutikken på nett, eventuelt fås i Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12.

Nabovarsel sendes til de berørte naboer iht nabolisten. Nabomerknadsfristen må være utgått før en søknad kan innleveres til behandling. En eventuell dispensasjonssøknad må angis særskilt.

Utfylt gjenpart av nabovarsel med kvittering må vedlegges søknaden. Gjenpartens forside må være identisk utfylt som de nabovarsler som er sendt eller utdelt til naboer. På gjenpartens kvitteringsside kan det enten brukes personlig kvittering eller kvittering fra Posten for rekommanderte sendinger.

Basiskart

Kartet kan bestilles i kartbutikken på nett, eller kjøpes i vårt kundesenter. Omsøkt fradeling/endring av grensen må tegnes inn på kartet så godt som mulig. Bruk gjerne tekst for å beskrive detaljer. Dersom du har digitale data på den nye grensen bør dette sendes inn.

Dispensasjonssøknad

En fradeling/endring av grenser må tilfredsstille alle krav til byggetomt som angitt i plan- og bygningslovens kapittel 26, 27, 28 og 29. I tillegg må en fradeling/endring av grensen være i henhold til gjeldende kommuneplan, kommunedelplan og reguleringsplan, og ikke komme i konflikt med gjeldende byggesaksbestemmelser.

Dersom søknaden ikke oppfyller disse bestemmelsene, er en delingstillatelse betinget av en dispensasjon, jf. pbl kapittel 19.  En søknad om dispensasjon må begrunnes særskilt. Det kan bare gis dispensasjon dersom det foreligger en klar overvekt av hensyn som taler for en dispensasjon. Det er søkers oppgave å gi eller innhente de opplysningene som myndighetene skal bygge sin dispensasjonsavgjørelse på.

Søknad sendes til

Skriftlig søknad med vedlegg sendes til Plan- og bygningsetaten. 

E-post: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no
Størrelsen på e-post inkludert vedlegg må ikke overstige 20 Mb.

Eller som brev til:
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

Tjenesten Bergenskart kan kanskje svare på noen spørsmål du lurer på. Her kan du se en brukervideo om deling:

Du kan trykke på tittelen på videoen for å se den på Youtube. Der finner du i tillegg en liste over hvilke temaer som tas opp og kan trykke deg inn på det du lurer på. Denne listen finner du rett under videoen. 

Du kan se flere videoer på Bergenskart.  

Det vil bli innkrevd et saksbehandlingsgebyr for kommunens behandling av delingssøknaden. Se vår gebyrkalkulator. 

Faktura sendes til søker dersom ikke annen mottaker skriftlig har bekreftet at denne skal motta fakturaen. Vi gjør oppmerksom på at gebyrkravet gjelder for saksbehandlingen, uansett søknadens utfall.

Det vil bli innkrevd et eget gebyr for gjennomføring av oppmålingsforretning.

Gebyrforskrift 2024, Plan - og bygningsetaten (tidligere gebyrregulativ)

Trykk her for å bruke gebyrkalkulatoren. Den er oppdatert med de nye gebyrene. 

 

Før en godkjent arealoverføring kan gjennomføres, må det ryddes opp i eventuelle pengeheftelser og urådigheter som berører eiendommen som skal avgi areal. Landmåler vil informere om dette. Når alle nødvendige ting er ordnet, vil landmåleren innkalle partene til en oppmålingsforretning ute på stedet. Skjemaet “erklæring om arealoverføring” må IKKE sendes til oss før landmåleren etterspør dette dokumentet

Forskjellig eier på de involverte eiendommene

Dersom det er forskjellig eier på hver sin side av grensen, må skjemaet «Erklæring om arealoverføring» fylles ut. Skjemaet fungerer som skjøte og sikrer at arealet overføres fra den tidligere til den nye eieren. På skjemaet må det oppgis kjøpesum og antatt markedsverdi av arealet. Tinglysingen beregner dokumentavgift på 2,5 % av markedsverdien.

Samme eier på de involverte eiendommene

Dersom samme person eier begge de involverte eiendommene er det ikke nødvendig å fylle «Erklæring om arealoverføring». Det påløper derfor heller ikke dokumentavgift på overføringen. Eier må signere på arealoverføringen i protokollen. Saken sendes videre til tinglysing.

Kriterier for arealoverføring

Arealoverføring er i praksis en fradeling, overskjøting og sammenslåing samlet i en sak. Det opprettes derfor ikke noe nytt bruksnummer på arealet. Kriteriene for gjennomføring er noe forskjellig ut fra eierforholdene på de involverte eiendommene.

  • Det må foreligge tinglyst erklæring om pantefrafall fra innehavere av registrerte pengeheftelser.
  • Det må foreligge erklæring om samtykke fra innehavere av registrerte urådigheter.
  • Kommunen gjennomfører ikke saken før alle pengeheftelser er ordnet opp i.
  • Hvis de involverte eiendommene har ulik eier, må skjemaet «Erklæring om arealoverføring» fylles ut og leveres til landmåler.
  • Alle registrerte eiere og festere på eiendommen som avgir areal må samtykke til arealoverføringen
  • Det kan kun være to involverte eiendommer i hver arealoverføring
  • Kriteriene for arealoverføring beskrives i Matrikkelforskriftens §33.

Rekvisisjon om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning