Arealoverføring er å foreta en større justering av grensen mellom to eiendommer. Du må søke kommunen om tillatelse til en areaoverføring. Dersom søknaden godkjennes, blir saken sendt videre til en landmåler for videre gjennomføring.

For å søke må du være registrert eier (hjemmelshaver) på en av de involverte eiendommene. Søknaden må signeres av alle eierne (hjemmelshaverne) på både avgivende og mottakende eiendom.

 

 

 

For å se oversikt over hva som kreves ved søknad om fradeling se Direktoratets veiledning.

1.Nabovarsling

Fullstendig naboliste kan bestilles i kartbutikken på nett, eventuelt fås i Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12.

Nabovarsel sendes til de berørte naboer iht nabolisten. Nabomerknadsfristen må være utgått før en søknad kan innleveres til oss for behandling. En eventuell dispensasjonssøknad må angis særskilt.

Utfylt gjenpart av nabovarsel med kvittering må vedlegges søknaden. Gjenpartens forside må være identisk utfylt som de nabovarsler som er sendt eller utdelt til naboer. På gjenpartens kvitteringsside kan det enten brukes personlig kvittering eller kvittering fra Posten for rekommanderte sendinger.

2. Basiskart

Kartet kan bestilles i kartbutikken på nett, eller kjøpes i vårt kundesenter. Omsøkt fradeling/endring av grensen må tegnes inn på kartet så godt som mulig. Bruk gjerne tekst for å beskrive detaljer. Dersom du har digitale data på den nye grensen bør dette sendes inn.

3. Søknaden

Når nabovarslingsfristen er ute kan søknaden sendes til kommunen. Husk at søknaden må signeres av alle eiere (hjemmelshavere) av eiendommene som er involvert i endringen.
Her er skjemaene som sendes til kommunen sammen med et basiskart, og eventuelt en søknad om dispensasjon:
5153 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel
5156 Kvittering for nabovarsel
Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning
 

Dispensasjonssøknad

En fradeling/endring av grenser må tilfredsstille alle krav til byggetomt som angitt i plan- og bygningslovens kapittel 26, 27, 28 og 29. I tillegg må en fradeling/endring av grensen være i henhold til gjeldende kommuneplan, kommunedelplan og reguleringsplan, og ikke komme i konflikt med gjeldende byggesaksbestemmelser.

Dersom søknaden ikke oppfyller disse bestemmelsene, er en tillatelse til arealoverføring betinget av en dispensasjon, jf. pbl kapittel 19.  En søknad om dispensasjon må begrunnes særskilt. Det kan bare gis dispensasjon dersom det foreligger en klar overvekt av hensyn som taler for en dispensasjon. Det er søkers oppgave å gi eller innhente de opplysningene som myndighetene skal bygge sin dispensasjonsavgjørelse på.

Søknad sendes til

Skriftlig søknad med vedlegg sendes til Plan- og bygningsetaten. 

E-post: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no
Størrelsen på e-post inkludert vedlegg må ikke overstige 20 Mb.

Eller som brev til:
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

Tjenesten Bergenskart kan kanskje svare på noen spørsmål du lurer på. Her kan du se en brukervideo om deling:

Du kan trykke på tittelen på videoen for å se den på Youtube. Der finner du i tillegg en liste over hvilke temaer som tas opp og kan trykke deg inn på det du lurer på. Denne listen finner du rett under videoen. 

Du kan se flere videoer på Bergenskart.  

Det vil bli innkrevd et saksbehandlingsgebyr for kommunens behandling av delingssøknaden. Se vår gebyrkalkulator. 

Faktura sendes til søker dersom ikke annen mottaker skriftlig har bekreftet at denne skal motta fakturaen. Vi gjør oppmerksom på at gebyrkravet gjelder for saksbehandlingen, uansett søknadens utfall.

Gebyrforskrift 2024, Plan - og bygningsetaten (tidligere gebyrregulativ)

Trykk her for å bruke gebyrkalkulatoren. 

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli innkrevd et eget gebyr for gjennomføring av oppmålingsforretning.

Før en godkjent arealoverføring kan gjennomføres, må det ryddes opp i eventuelle tinglyste pengeheftelser og urådigheter som berører eiendommen som skal avgi areal. Dersom dette foreligger vil landmåleren kunne gi mer informasjon til partene rundt dette, men det er partene selv som må få ordnet disse forholdene. Når disse forholdene er ordnet opp i, vil landmåleren innkalle partene til en oppmålingsforretning ute på stedet. VIKTIG! Skjemaet “erklæring om arealoverføring” må IKKE sendes til oss før landmåleren etterspør dette dokumentet

Forskjellig eier på de involverte eiendommene

Dersom det er forskjellig eier på hver sin side av grensen, må skjemaet «Erklæring om arealoverføring» fylles ut. Skjemaet fungerer som et skjøte og sikrer at arealet overføres fra den opprinnelige eieren til den nye eieren. På skjemaet må det oppgis kjøpesum og antatt markedsverdi av arealet. Tinglysingen beregner dokumentavgift på 2,5 % av markedsverdien.

Samme eier på de involverte eiendommene

Dersom samme person eier begge de involverte eiendommene er det ikke nødvendig å fylle ut skjemaet «Erklæring om arealoverføring». Det påløper derfor heller ikke dokumentavgift på overføringen. Eier må signere på arealoverføringen i protokollen. Når dette er gjort vil vi sende “melding til tinglysing” til Kartverket for tinglysing.

Kriterier for arealoverføring

Arealoverføring er i praksis en fradeling, overskjøting og sammenslåing i en og samme prosess. Det opprettes derfor ikke noe nytt bruksnummer på arealet. Kriteriene for gjennomføring er noe forskjellig ut fra eierforholdene på de involverte eiendommene, se veiledningen over.

  • Det må foreligge tinglyst erklæring om pantefrafall fra innehavere av registrerte pengeheftelser.
  • Det må foreligge en erklæring om samtykke fra innehavere av registrerte urådigheter. Dette må være en original erklæring som er signert.
  • Kommunen gjennomfører ikke saken før alle tinglyste pengeheftelser er ordnet opp i, og vi har mottatt alle nødvendige originale samtykker.
  • Hvis de involverte eiendommene har ulik eier, må skjemaet «Erklæring om arealoverføring» fylles ut og leveres til landmåler.
  • Alle registrerte eiere og festere på eiendommen som avgir areal må samtykke til arealoverføringen. 
    Dersom eiendommen som avgir areal er en felles bolig for ektefelle eller registret partner, og de ikke er registrert eier av eiendommen, må ektefellen eller partneren også samtykke til arealoverføringen. 
  • Det kan kun være to involverte eiendommer i hver arealoverføring
  • Kriteriene for arealoverføring beskrives i Matrikkelforskriftens § 33.