Gå tilbake til:
Du er her:

I fast eiendom kan det være tinglyst ulike klausuler/heftelser i medhold av plan- og bygningsloven og tidligere gjeldende bygningslovgivning. Søknad om sletting av klausuler sendes Plan- og bygningsetaten.

Ulike typer klausuler

Det er i noen tilfeller tinglyst klausul med vilkår om tilhørighet til gitte eiendom(mer) før overdraging kan skje i forbindelse med fradeling av eiendommer. Vilkåret er tatt inn som en merknad eller klausul i tinglyst målebrev for eiendommen(e). Formulering kan f.eks. være: "Parsellen kan senere bare overdras sammen med g.nr.xx, b.nr.yy." Denne klausulen er da tinglyst og fremstår som en heftelse ved overdragelse av eiendommen.

Det kan også være tinglyst klausul ved midlertidig dispensasjon, urådighetsklausul som ledd i byfornyelsesvedtak, eller vedlikeholdsavtaler i forkjøpssaker, refusjonsvedtak med videre.

Dersom stiftelse av klausulen er skjedd med hjemmel i lovgivning/regelverk som plan- og bygningsmyndighetene forvalter, kan klausulen søkes slettet dersom denne ikke lenger er av aktuell interesse, eller det av andre grunner anses behov for sletting av klausulen.

Dette må søknaden inneholde

Du kan kontakte Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune for nærmere veiledning.

Spørsmål vedrørende hvilke heftelser som er tinglyst på fast eiendom og utskrifter/kopier fra grunnboken, skjøter, målebrev med videre rettes til Statens kartverk v/Tinglysningen, 3507 Hønefoss. Tinglysningstelefonen 32118800. Bestilling av utskrifter må skje skriftlig. Se Statens kartverk sine nettsider om priser og fremgangsmåte. https://www.kartverket.no/

Søknad om sletting av klausuler sendes som et vanlig brev til Plan- og bygningsetaten. Det er ikke skjema for slike søknader. Nødvendige opplysninger:

  • Formål med slettingen
  • Eiendomsopplysninger
  • Eiendomssituasjon

Legg ved et basiskart og kopi av målebrev eller utskrift av grunnboken eller andre tinglyste dokumenter som viser klausulen/merknaden. Legg også ved dokumentasjon som viser bakgrunn for stiftelse av klausulen. Dersom formålet med søknaden om sletting er boligbygging, må det gis opplysninger om vegtilkomst, vann og avløp for å kunne vurdere om tomten er egnet til en selvstendig boligtomt. Søknad om sletting av klausuler om sammenføyning av eiendommer i målebrev blir vurdert som en søknad om deling av eiendom. Øvrige søknader om sletting av klausuler vurderes ut fra formålet med stiftelse av klausulen.

Basiskart skal benyttes som kartvedlegg til søknad. Kart kan kjøpes i kundesenteret i Johannes Bruns gate 12. Det er også mulig å kjøpe kart her: Kartbutikken

www.bergenskart.no

Søknaden sendes til

Skriftlig søknad med nødvendige vedlegg sendes til Plan- og bygningsetaten

postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no
 

Eller til:
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

Søknader behandles fortløpende.

Klagemuligheter

Du kan klage på vedtaket innen 3 uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunnne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt Fylkesmannen.

å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt Fylkesmannen.

Skjema:

Klage på vedtak

Lover, forskrifter, retningslinjer, vedtekter

Plan - og bygningsloven og tidligere gjeldende bygningslovgivning.

Lover

Plan- og bygningsloven

 

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Tlf.: 55 56 63 10

Vis i kart

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12

Kundesenteret i Autogården i Johannes Bruns gate er åpent for besøkende fra kl. 08-14, og telefoner besvares fra klokken 08-15.

Klage på vedtak