En grensejustering (makebytte) er en mindre endring av grensen mellom to eiendommer. 

I matrikkellovens § 16 og matrikkelforskriftens § 34 finner man kriteriene som må oppfylles for at en endring av grensen mellom to eiendommer kan gjennomføres som en grensejustering.

Grensejustering

 • Arealet for de involverte eiendommene kan ved en grensejustering økes eller reduseres med inntil 5 prosent (maksimalt 500 m2). Det er arealet for den minste av de involverte eiendommene som avgjør hvor stort areal som kan justeres.
 • Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av eiendommene med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G).
 • I tillegg til størrelsen på arealene må også reguleringsmessige forhold vurderes. Arealene som berøres av justeringen må være regulert til samme formål. Grensejustering mellom areal med ulike formål (for eksempel vei og bolig) krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Makeskifte

 • Makeskifte er en gjensidig overføring av areal mellom to eiendommer.
 • Arealene kan være noenlunde like i størrelse og verdi.
 • En enhet kan likevel ikke avgi areal som overstiger 20 prosent av enhetens areal før justeringen.

Øvrig informasjon

Panterett faller bort i areal som avstås fra en eiendom ved grensejustering, og panterett i eiendom som får tillagt areal utvides til også å omfatte dette.

Ved grensejustering trenger det ikke utferdiges skjøte, og grensejusteringen blir ikke tinglyst. I forbindelse med oppmålingsforretningen må partene underskrive egen avtale om grensejustering/makebytte

 • Grensejustering kan rekvireres/søkes om av hjemmelshaver, fester, advokater, kommunen, fylkeskommunen, staten eller andre som har fullmakt jf. matrikkelloven § 9.
 • I tilfeller der det er et firma som eier en eiendom er det den/de som har signaturrett i forhold til firmaattesten som kan rekvirere.  

Hva skal rekvisisjonen inneholde?

 • Rekvisisjonen sendes kommunen og skal, i tillegg til rekvisisjonsskjema, inneholde situasjonskart med inntegnet justering av grense og eventuelt fullmaktsskjema.
 • Husk at eierne for begge eiendommene må signere på rekvisisjonsskjemaet.
 • Dersom grensen, etter grensejusteringen, settes nærmere eksisterende bygning enn 4 meter må eierne utarbeide en avstandserklæring/nabosamtykke. Avstandserklæringen/nabosamtykket må signeres, og kan tinglyses.                                                                                          Vedlagt finner du et eksempel på hvordan en avstandserklæring/nabosamtykke kan se ut, med en veiledning.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring sendes til:

E-post: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Størrelsen på e-post inkludert vedlegg må ikke overstige 20 Mb.

Du kan også sende det som brev til:

Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

eller levere den i vårt kundesenter i Johannes Bruns gate 12.

Saksgang

 • Etter at rekvisisjonen er mottatt vil det bli vurdert om den er innenfor reglene for grensejustering.
 • Varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning blir sendt til eierne samt naboer til den aktuelle grensestrekningen.
 • Partene varsles minimum 2 uker i forkant, dersom ikke annet er avtalt (jf. matrikkelforskriften § 37).
 • Dersom andre skal møte for noen de partene som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt.
 • Det avholdes en oppmålingsforretning over arealet som skal justeres.
 • Nye grensepunkt merkes med offentlig godkjente grensemerker, og måles inn.
 • Det skal føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen. Avtale om grensejustering må signeres av eierne.
 • Grensejusteringen blir ført i matrikkelen.
 • Grensejusteringen tinglyses ikke.

Matrikkelbrev

Etter at oppmålingsforretning er gjennomført, vil det bli utarbeidet nye matrikkelbrev for eiendommene.

Matrikkelbrevet sendes rekvirentene, og utdrag av matrikkelbrev sendes til berørte parter. Alle parter har 3 ukers klagefrist fra man har mottatt matrikkelbrevet/utdrag av matrikkelbrev.

Saksbehandlingstid

Frist for fullført saksbehandling av saker som krever oppmålingsforretning er hjemlet i matrikkelforskriftens § 18
Hovedregelen er at oppmålingsforretningen skal være gjennomført og matrikkelføringen fullført innen 16 uker. Fristen forlenges i visse tilfeller. Disse tilfellene er beskrevet i matrikkelforskriftens § 18. 

Tjenesten Bergenskart kan kanskje svare på noen spørsmål du lurer på. Her kan du se en brukervideo om Eiendomskart:

Du kan trykke på tittelen på videoen for å se den på Youtube. Der finner du i tillegg en liste over hvilke temaer som tas opp og kan trykke deg inn på det du lurer på. Denne listen finner du rett under videoen. 

Du kan se flere videoer på Bergenskart.  

Kartverket produserer en podcast som heter Matrikkelpodden. I podcasten blir ulike tema innen matrikkelloven tatt opp og forklart. Her et utvalg episoder som muligens kan være nyttig for deg: 

Oppmålingsforretning
Grensemerker
Martikkelbrev

Hele podcasten med flere episoder finner du her.

Tjenesten er gebyrbelagt. Se Gebyrforskriften 2024 (tidligere gebyrregulativet) kapittel 4.  

 

Rekvisisjon av oppmålingsforretning etter matrikkelloven