Gå tilbake til:
Du er her:

En grensejustering er en mindre endring av grensen mellom to eiendommer. Det er arealet for den minste av de involverte eiendommene som avgjør hvor stort areal som kan justeres.

Kriterier for grensejustering og makeskifte

Grensejustering

 • Arealet for de involverte eiendommene kan ved en grensejustering økes eller reduseres med inntil 5 prosent (maksimalt 500 m2). Det er arealet for den minste av de involverte eiendommene som avgjør hvor stort areal som kan justeres.
 • Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av eiendommene med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G).
 • I tillegg til størrelsen på arealene må også reguleringsmessige forhold vurderes. Arealene som berøres av justeringen må være regulert til samme formål. Grensejustering mellom areal med ulike formål (For eksempel vei og bolig) krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Makeskifte

 • Makeskifte er en gjensidig overføring av areal mellom to eiendommer.
 • Arealene kan være noenlunde like i størrelse og verdi.
 • En enhet kan likevel ikke avgi areal som overstiger 20 prosent av enhetens areal før justeringen.

Øvrig informasjon

Panterett faller bort i areal som avstås fra en eiendom ved grensejustering, og panterett i eiendom som får tillagt areal utvides til også å omfatte dette.

Ved grensejustering trenger det ikke utferdiges skjøte.

Partene må underskrive egen avtale om grensejustering i forbindelse med oppmålingsforretningen.

Hvem kan rekvirere en grensejustering?

 • Grensejustering kan rekvireres/søkes om av hjemmelshaver, fester, advokater, kommunen, fylkeskommunen, staten eller andre som har fullmakt jf. matrikkelloven § 9.
 • I tilfeller der det er et firma som eier eiendommen, forlanges dette dokumentert med firmaattest av nyere dato.

Rekvisisjon og videre saksgang

Hva skal rekvisisjonen inneholde?

 • Rekvisisjonen sendes kommunen og skal i tillegg til rekvisisjonsskjema inneholde situasjonskart med inntegnet justering av grense og eventuelt fullmaktsskjema.
 • Husk at hjemmelshaverne for begge eiendommene må underskrive rekvisisjonsskjemaet.
 • Dersom grensen, etter grensejusteringen, settes nærmere eksisterende bygning enn 4 meter må hjemmelshaverne utarbeide en avstandserklæring/nabosamtykke. Avstandserklæringen/nabosamtykket må signeres, og kan tinglyses.                                                                                          Vedlagt finner dere et eksempel på hvordan en avstandserklæring/nabosamtykke kan se ut, med en veiledning.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring sendes til:

E-post: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Størrelsen på e-post inkludert vedlegg må ikke overstige 20 Mb.

Du kan også sende det som brev til:

Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

Saksgang

 • Etter at rekvisisjonen er mottatt vil det bli vurdert om den er innenfor reglene for grensejustering.
 • Varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning blir sendt til hjemmelshaverne samt naboer til den aktuelle grensestrekningen.
 • Partene varsles minimum 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt (jf. matrikkelforskriften § 37).
 • Dersom noen skal møte i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt.
 • Det holdes oppmålingsforretning over arealet som skal justeres.
 • Ny grensestrekning merkes i marka og måles.
 • Det skal føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen.
 • Grensejusteringen blir ført i matrikkelen.

Matrikkelbrev

Etter at oppmålingsforretning er gjennomført, vil det bli utarbeidet nye matrikkelbrev for eiendommene.

Matrikkelbrevet sendes rekvirentene, og utdrag av matrikkelbrev sendes til berørte parter. Alle parter har 3 ukers klagefrist fra man har mottatt matrikkelbrevet/utdrag av matrikkelbrev.

Brukervideo for bruk av Bergenskart ved grensejustering

Tjenesten Bergenskart kan kanskje svare på noen spørsmål du lurer på. Her kan du se en brukervideo om Eiendomskart:

Du kan trykke på tittelen på videoen for å se den på Youtube. Der finner du i tillegg en liste over hvilke temaer som tas opp og kan trykke deg inn på det du lurer på. Denne listen finner du rett under videoen. 

Du kan se flere videoer på Bergenskart.  

Lytt til Matrikkelpodden!

Kartverket produserer en podcast som heter Matrikkelpodden. I podcasten blir ulike tema innen matrikkelloven tatt opp og forklart. Her et utvalg episoder som muligens kan være nyttig for deg: 

Oppmålingsforretning
Grensemerker
Martikkelbrev

Hele podcasten med flere episoder finner du her.

Pris

Denne tjenesten er gebyrbelagt. Du kan ta i bruk gebyrkalkulatoren vår for å finne ut hva det vil koste: Gebyrkalkulator

Se også § 4.2 i gebyrregulativet: Gebyrregulativet 2022, Plan- og bygningsetaten

Rekvisisjon av oppmålingsforretning etter matrikkelloven