Når du sletter seksjoneringen på en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendommen. Vi gjør oppmerksom på at sletting av seksjonering ikke endrer antall boenheter på eiendommen. Du kan søke om sletting av seksjonering selv, og trenger ikke fagkunnskap for å søke.

Sletting (oppheving) av seksjonering kan kun gjennomføres dersom alle seksjonseierne og alle panthaverne samtykker.

Ved flere hjemmelshavere:

Når det er flere hjemmelshavere vil slettingen av seksjoneringen medføre at det opprettes et ordinært sameie på eiendommen. Når dere sletter seksjoneringen på en eiendom, eier dere ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendommen. De tidligere seksjonseierne blir sameiere i eiendommen med lik andel som tidligere sameiebrøk.

Eierseksjonssameiet kan ikke slettes dersom det er i strid med eierseksjonsloven § 3: «Det kan ikke uten seksjonering gyldig avtales at en sameier i bebygd eiendom med flere bruksenheter skal ha enerett til bruk for mer enn ti år til en bolig i eiendommen.». Det er altså kun når sameiet er seksjonert at man kan ha varig eksklusiv bruksrett til en boenhet i et sameie.

Det kan heller ikke gyldig avtales panterett i en sameieandel med flere bruksenheter dersom eiendommen ikke er seksjonert.

Skjema:

Søknad om sletting av seksjonering må inneholde navn og personnummer til samtlige seksjonseiere, kommunenavn, gårds- og bruksnummer, adresse, og en tekst som beskriver at man ønsker å slette seksjoneringen på eiendommen.

Alle seksjonseierne må skrive under på søknaden. Underskriftene må gjentas med blokkbokstaver. Underskriftene må være i original.

Følgende skjema kan brukes ved sletting av seksjonering:

 

Vedlegg:

Skriftlige samtykker fra samtlige panthavere må legges ved. Det må komme klart frem at det er sletting av seksjonering panthaverne samtykker til.

Dersom det er tinglyst urådigheter på eiendommen må det også legges ved skriftlig samtykke fra urådighetshaver.

Både samtykke fra panthaver og urådighetshaver må ha originale underskrifter.

Kommunen skal behandle søknad om sletting av seksjonering og registrere det i matrikkelen innen 12 uker etter at søknaden er mottatt. Ved retting av søknaden etter §12 første ledd løper fristen fra kommunen har mottatt rettet søknad. En søknad om sletting av seksjonering regnes ikke som et vedtak etter eierseksjonsloven. Søknaden om sletting kan derfor sendes til tinglysing umiddelbart etter matrikkelføringen, uten hensyn til klagefrist, jf. eierseksjonsloven § 17.

Tjenesten er gebyrbelagt. Se Gebyrforskriften 2024 (tidligere gebyrregulativet) kapittel 5, eller gebyrkalkulatoren. 

Trykk her for å bruke gebyrkalkulatoren. Den er oppdatert med de nye gebyrene. 

 

Søknaden om sletting må ha originale underskrifter, og kan derfor ikke sendes digitalt. Søknad og vedlegg skal sendes i 3 eksemplarer, hvorav minst ett eksemplar har originale underskrifter. Vi ber om at søknaden kun sendes pr. post, og ikke på mail i tillegg.

Søknaden med vedlegg sendes til:

Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

Det fattes ingen vedtak i forbindelse med sletting av seksjonering. Slettingen kan dermed ikke påklages.