Gå tilbake til:
Du er her:

Alle barn er forsikret mot skader når de går på skole, kulturskole,  FAU-arrangement, skolefritidsordning (SFO), barnehage eller barnepark.

Hva forsikringen dekker

I tillegg til skader når barna går på skole, kulturskole,  FAU-arrangement, skolefritidsordning (SFO), barnehage eller barnepark, dekker forsikringen også aktiviteter og tilbud på fritiden som skjer i regi av skolen eller barnehagen. Forsikringen gjelder også ved direkte reise til og fra barnehage, skole, skolefritidsordning, kulturskole, FAU-arrangement eller institusjon. 

For barn som bor i fosterhjem eller under kommunal omsorg gjelder forsikringen hele døgnet. Bergen kommune betaler forsikringspremien. Gjensidige er forsikringsselskapet. Forsikringen dekker behandlingsutgifter etter erstatningsmessig ulykkesskade i inntil 2 år etter skadedagen og senest 10 år ved tannskader.

Forsikringssum

Forsikringssum

Forsikringssummene ved skader er som følger:

  • Død: 1G (folketrygdens grunnbeløp)
  • Invaliditet: Inntil 5G, avhengig av fastsatt invaliditetsgrad.
  • Behandlingsutgifter: Inntil 0,25 G - utover det som ytes over folketrygden.  Egenandel for behandlingsutgifter er 0,015G.

Småskader

Småskader, som ikke gir utbetaling etter forsikringsordningen, skal ikke sendes inn til forsikringsselskapet.

Hvem gjør hva i en skadesak?

Kommunen, foreldre eller foresatte og forsikringsselskapet har ulike roller når det gjelder denne forsikringsordningen:

Kommunens ansvar

  • Kommunen skal registrere skaden gjennom melding til NAV (kun elever) eller skademelding/saksbehandlingssystem

  • Kommunen skal melde skaden inn til Gjensidige og bekrefte overfor selskapet at skadelidte var med i ordningen på skadetidspunktet

Foreldre og foresattes ansvar

  • Foreldre og foresatte melder hendelsen til kommunen.

Forsikringsselskapets ansvar

  • Forsikringsselskapet har ansvar for startsamtale og skadeoppgjør.

Hvor sender vi melding om skade?

Melding om skade sendes på eget skademeldingsskjema til Gjensidige per post, dette gjelder inntil Gjensidige har på plass en elektronisk løsning for skademelding.
 

For barn i skolefritidsordningen og skolebarn i grunnskolen skal skaden meldes  til NAV som en yrkesskade. Elever kommer også inn under folketrygden. Ved melding om skade til NAV, bruk skjema om yrkesskade påført elev eller student.

Forsikringsselskapets adresse og telefon

Gjensidige Forsikring ASA
Postboks 700 Sentrum
0106 Oslo

Telefon: 03100

Forsikringsnummer: 87734418