Gå tilbake til:
Du er her:

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen de hører til i nærmiljøet. Du kan søke om å få barnet ditt inn ved en annen skole. Kommunen avgjør om søknaden blir innvilget.  

Hvilken skole tilhører barnet?

Hovedregelen er at barn blir tildelt plass på skolen som ligger nærmest hjemmet. Her er en veileder til å finne ut hvilken skole barnet ditt tilhører utfra bostedsadressen deres. 

Gå inn på bergenskart.no for å slå opp adresser. 

 1. Velg "Skole" på forsiden.
 2. Velg deretter karttype "Tjenestekart"
 3. Under Innhold haker du av for kartlaget "Skoler", og "Opptaksområde barneskole", "Opptaksområde ungdomsskole" eller begge to.
 4. Kartet oppdateres automatisk.
 5. For å ta bort utheving av bydeler tar du bort haken ved "Bydeler"
 6. Søk etter adresse i hovedsøkefeltet oppe i høyre hjørne i kartet.
 7. Når kartet er zoomet til rett sted, klikk i kartet med venstre musetast.
 8. Navn på opptaksområde vil da dukke opp på skjermen. Har man flere kartlag slått på så må kan kanskje bla igjennom dialogen med de små pilene øverst i boksen for å finne informasjonen.

  For detaljert fremgangsmåte kan dere bruke denne fremgangsmåten.

  Kartet er oppdatert med gjeldende skolekretsgrenser. For kommende skoleår vil grensene endres i tråd med vedtaket som blir gjort i februar hvert år.

Vilkår og kriterier

 

 • Hovedregelen er at elever skal bli tildelt plass ved skolen som ligger nærmest hjemmet. Dette blir målt etter korteste gangbare vei som er åpen for allmenn ferdsel.
 • Elever kan ha rett til plass ved skolen der søsken går, selv om dette ikke er den nærmeste skolen.
 • Kommunen kan henvise elever til en annen skole enn den nærmeste når kapasitetshensyn gjør det nødvendig. Det blir tatt utgangspunkt i kapasiteten på opptakstidspunktet. Elever som kommer inn i området på et senere tidspunkt, kan derfor bli tildelt en annen skoleplass enn øvrige barn i nærmiljøet.
 • Elever som søker om å få gå på en annen skole enn den de hører til, skal normalt få søknaden innvilget dersom skolen har ledig kapasitet og elevsammensetningen for øvrig gjør det forsvarlig.
 • Skal dere flytte melder foreldre om dette til skolen dere har barn på. Nåværende skole sender deretter en flyttemelding til skolen som hører til den nye adressen. Dere må søke til rektor dersom dere vil at barna skal fortsette på skolen de har gått på før dere skal flytte. Rektor innvilger eller avslår søknaden. Får barna fortsette der etter at dere har flyttet og det utløser skoleskyss på grunn av avstand, må dere foreldre dekke dette selv. Dette følger av byrådsvedtak fra 2014, se "lover og retningslinjer"

Søke om å gå på annen skole

Kommunen fatter vedtak om opptaksområdene for hver skole. Du kan kontakte Etat for skole for å få hjelp til å søke om at ditt barn blir tatt opp på en annen skole enn den barnet hører til.

Bruk søknadsskjema på denne siden for å søke på en annen skole enn nærskolen. Hvis dere ikke har norsk personnummer, ta kontakt direkte med skolen du vil søke til. Oversikt over skoler i Bergen.

Foresatte til barn som skal begynne på 1. trinn neste høst, får brev fra skolen de hører til i nærmiljøet. I brevet er det informasjon om hvordan du går frem for å søke om skoleplass til en annen skole.

Saksbehandling

Skolen skal behandle henvendelsen så snart som mulig. Hvis de ikke kan avgjøre saken innen én måned, skal du få skriftlig begrunnelse. Du skal samtidig få vite når det er antatt at det blir tatt en avgjørelse. 

Skolen skal skaffe nødvendige opplysninger for å kunne avgjøre saken. Deretter fatter de et vedtak. Normalt får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse dersom det er grunn til å tro at du blir misfornøyd med avgjørelsen. Hvis begrunnelsen ikke følger med vedtaket, kan du henvende deg til skolen før klagefristen utløper.

Klagemulighet

Du kan klage dersom søknaden om skolebytte ikke blir innvilget. Du kan både klage på vedtak om hvilken skole eleven hører til og om skolebytte. Klagefristen er tre uker fra du har mottatt et vedtak. Klagen sender du til skolen som har fattet vedtaket. I klagen skal du forklare hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener at vedtaket bør bli endret. Kommunen kan veilede deg.  

Dersom skolen opprettholder avgjørelsen blir saken sendt til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Hvis de kommer til samme konklusjon som skolen, blir saken sendt til Statsforvaltaren i Vestland. Der blir endelig vedtak fattet.

Lover og retningslinjer

Se spesielt opplæringsloven § 8-1 Skolen

Lover

Retningslinjer

Byrådsvedtak

 Oversikt over opptaksområdene til de enkelte skolene kan du finne på www.bergenskart.no Se fremgangsmåte under menypunktet "Hvilken skole tilhører barnet?".
Vær oppmerksom på at grensene for opptaksområdet er forskjellig for barneskole og ungdomsskole.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Kontakt

Innbyggerservice Bergen kommune - Telefon: 55 56 55 56
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett - epost
 

Søknad om annen skole enn nærskolen