Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser to barn med skolesekk klare for første skoledag.

Første skoledag for elevene i grunnskolen i 2019 er fredag 16. august. Barna starter på skolen det kalenderåret de fyller seks år. Alle som er folkeregistrerte i Bergen får tilsendt et innmeldingsskjema fra skolen barnet hører til. Skjemaet blir sendt ut før jul året før skolestart.

Oppstart av skoleåret 2019-2020

Første skoledag for elevene er fredag 16. august 2019.

Barnetrinnet

2., 3. og 4. trinn møter klokken 08.30.
1., 5., 6. og 7. trinn møter klokken 11.30.

Ungdomstrinnet

8. trinn møter klokken 08.30
9. og 10. trinn møter klokken 11.30

Skolene kan selv bestemme andre klokkeslett, men skal da sørge for tilfredsstillende informasjon til elever og foresatte. Se også nettsiden til din skole for informasjon om skolestart. 

Utsatt skolestart

Du kan søke om utsatt skolestart for ditt barn. Det betyr skolestart det året barnet fyller syv år. Barnet ditt har rett til utsatt skolestart dersom det etter sakkyndig vurdering fra Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er tvil om at barnet har kommet tilstrekkelig langt i utviklingen sin til å starte på skolen.

 

 

Tidligere skolestart

Foresatte kan også søke om tidligere skolestart. For å få tidligere skolestart må barnet ha fylt fem år før 1. april. Det må i tillegg foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT, og et skriftlig samtykke fra foreldene.

Foreldre kan be om uttalelse fra andre sakkyndige som et tillegg til PPT sin vurdering. Dette må imidlertid foreldrene betale selv.

Søknadsprosess

Kontakt pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i din bydel, dersom du ønsker å få vurdert om barnet ditt bør utsette skolestart eller om det er modent nok til å begynne på skolen et år for tidlig. Når du har mottatt en sakkyndig vurdering fra PPT, kan du sende en begrunnet søknad til Etat for  skole. Husk å legge ved PPT sin vurdering i søknaden.

Her finner du link til de pedagogisk psykologiske sentrene i Bergen. De har PPT som en underavdeling.

Du sender søknaden om tidlig eller utsatt skolestart til:
Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett – Etat for skole
Postboks 7700
5020 Bergen

Saksbehandling

Kommunen skal skaffe nødvendige opplysninger for å kunne avgjøre saken. Deretter fatter de et vedtak. Normalt får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse dersom det er grunn til å tro at du blir misfornøyd med avgjørelsen. Hvis begrunnelsen ikke følger med vedtaket kan du henvende deg til skolen før klagefristen utløper.

Kommunen skal behandle henvendelsen så snart som mulig. Hvis de ikke kan avgjøre saken innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når det er antatt at det blir tatt en avgjørelse.

Klagemulighet

Er du misfornøyd med avgjørelsen kan du klage til kommunen innen tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen skal du forklare hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener at vedtaket bør bli endret. Kommunen kan veilede deg. 

Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse blir saken sendt til Fylkesmannen i Vestland. Der blir endelig vedtak fattet.

Personvern

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Kontaktinformasjon

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett - Etat for skole
Telefon: 55 56 55 56
E-post: Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett