Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser to barn med skolesekk klare for første skoledag.

Første skoledag for elevene i grunnskolen i 2022 er mandag 15. august. Barna starter på skolen det kalenderåret de fyller seks år. Alle som er folkeregistrerte i Bergen får tilsendt vedtak om skoleplass fra skolen barnet hører til. I år sendes det også ut forhåndsvarsel, se mer under Nyttig innhold.

Oppstart av skoleåret 2022-2023

Første skoledag for elevene er mandag 15. august 2022

Barnetrinnet

2., 3. og 4. trinn møter klokken 08.30.
1., 5., 6. og 7. trinn møter klokken 11.30.

Ungdomstrinnet

8. trinn møter klokken 08.30
9. og 10. trinn møter klokken 11.30

Skolene kan selv bestemme andre klokkeslett, men skal da sørge for tilfredsstillende informasjon til elever og foresatte. Se også nettsiden til din skole for informasjon om skolestart. 

Innskriving til 1. klasse

Etter at barnet har mottatt vedtak om skoleplass på 1. trinn på en kommunal skole ønsker vi at foresatt melder inn relevante opplysninger om sitt barn til skolen.

For at opplysningene skal behandles på en sikker og trygg måte ber vi dere om å benytte skjemaet som ligger nederst. 

Hvis dere ikke har norsk personnummer (11-siffer), eller er bosatt utenfor Bergen kommune, kan dere ikke logge dere inn. Vi ber dere da kontakte skolen direkte på telefon, eller ved oppmøte. 

Utsatt skolestart

Foreldre kan søke om utsatt skolestart for sitt barn. Det betyr skolestart det året barnet fyller syv år. Barnet ditt har rett til utsatt skolestart dersom det etter sakkyndig vurdering fra Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er tvil om at barnet har kommet tilstrekkelig langt i utviklingen sin til å starte på skolen. I tillegg må det foreligge et skriftlig samtykke fra foreldene.

 

 

Tidligere skolestart

Foreldre kan også søke om tidligere skolestart. For å få tidligere skolestart må barnet ha fylt fem år før 1. april. Det må i tillegg foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT, og et skriftlig samtykke fra foreldene.

Foreldre kan be om uttalelse fra andre sakkyndige som et tillegg til PPT sin vurdering. Dette må imidlertid foreldrene betale selv.

Søknadsprosess

Kontakt pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i din bydel, dersom du ønsker å få vurdert om barnet ditt bør utsette skolestart eller om det er modent nok til å begynne på skolen et år for tidlig. Når du har mottatt en sakkyndig vurdering fra PPT, kan du sende en begrunnet søknad til Etat for  skole. Husk å legge ved PPT sin vurdering i søknaden.

Her finner du link til de pedagogisk psykologiske sentrene i Bergen. De har PPT som en underavdeling.

Du sender søknaden om tidlig eller utsatt skolestart i vårt kontaktskjema som du finner her.

Eller per post til:
Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett – Etat for skole
Postboks 7700
5020 Bergen

Saksbehandling
Kommunen skal skaffe nødvendige opplysninger for å kunne avgjøre saken. Deretter fatter de et vedtak. Normalt får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse dersom det er grunn til å tro at du blir misfornøyd med avgjørelsen. Hvis begrunnelsen ikke følger med vedtaket kan du henvende deg til skolen før klagefristen utløper.

Kommunen skal behandle henvendelsen så snart som mulig. Hvis de ikke kan avgjøre saken innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når det er antatt at det blir tatt en avgjørelse.

Klagemulighet
Er du misfornøyd med avgjørelsen kan du klage til kommunen innen tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen skal du forklare hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener at vedtaket bør bli endret. Kommunen kan veilede deg. 

Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse blir saken sendt til Statsforvaltaren i Vestland. Der blir endelig vedtak fattet.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Innskrivingsskjema 1. klasse 2022/2023