Anleggsvann har ofte et høyt innhold av finstoffer, inneholder tungmetaller eller har for høy pH-verdi. Dette er vann vi ikke vil ha inn i våre renseanlegg, og det må søkes om utslippstillatelse. 

Med anleggsvann menes prosessvann og vann i byggegroper.

Normal saksbehandlingstid er 3 uker.

Anleggsvann har ofte et høyt innhold av finstoffer som slammer ned våre ledninger. I finstoffet er det gjerne bundet tungmetaller, noe vi ikke vil ha i vårt slam som  senere skal benyttes som jordforbedringsmiddel. 

Avløpsvann fra områder der det blir benyttet betong/sprøytebetong vil også ha høy pH. Renseprosessene i våre renseanlegg tåler ikke høy pH. 

Tiltakshaver må søke om å slippe dette vannet på offentlig avløpsnett. Vi setter krav om at vannet som slippes på ikke inneholder for høye mengder av olje, suspendert stoff eller for høy pH.

Søknaden gjelder utslippstillatelse for anleggsvann ved grunnarbeid, utbygging, støping, tunneldriving og lignende. 

Søk om påslipp til offentlig avløpsnett/ utslipp av anleggsvann