Du må søke om å slippe ut avløpsvann

Eier plikter å søke den kommunale forurensningsmyndigheten om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende med utslipp mindre enn 50 pe (personekvivalenter). For virksomhet som bare slipper ut gråvann, gjelder plikten bare dersom det er innlagt vann.

  • Avløpsvann er avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom (sanitært avløpsvann).
  • Innlagt vann er vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning.
  • Gråvann er avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert.

Ønsker du å etablere ny bolig i et området hvor det ikke finnes offentlig avløpsledning, må du søke Bergen Vann om utslippstillatelse.

Du må også søker dersom du ønsker å øke eksisterende utslipp vesentlig. Som vesentlig økning regner vi blant annet å legge inn vann eller å installere vannklosett.

Ingen kan sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten tillatelse fra kommunen.

Innhent nødvendig informasjon og dokumentasjon. Varsle naboer og andre spesielt berørte, eks: friluftsinteresser og næringsvirksomhet.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

  • dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives
  • om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i forurensningsforskriften kap. 12 eller om det søkes om fritak for kravene
  • plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart
  • interesser som antas å bli berørt av etableringen, slik som drikkevann

Parter og andre som kan bli særlig berørt av saken skal varsles om innholdet i søknaden. Kopi av varselet sendes kommunen. Eventuelle uttalelser skal vedlegges søknaden.

For Bergen kommune gjelder lokal forskrift.

Behandlingstid

Fullstendig søknad om utslippstillatelse som er i overensstemmelse med kravene i forskriftens kap. 12 skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Dersom kommunen ikke har avgjort saken innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt så fremt det ikke er noen grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Fullstendig søknad med krav som avviker fra forskriften, skal avgjøres så snart som mulig.

Du kan klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Opprettholder kommunen vedtaket, vil saken bli sendt til klagenemnda.

Utslipp av avløpsvann