Bergen Vann panser

Bergen Vann er Bergens viktigste næringsmiddel- og miljøbedrift: Vi leverer rent vann til folk og fjord. For å få til det, har vi et sett med lover, regler og lokale forskrifter vi alle må følge. Om disse ikke blir fulgt, kan du få et pålegg om utbedring fra oss. Her finner du mer info om dette.

I Bergen forsvinner ca. 30% av drikkevannet på veien fram til din kran. Det vil si 9,5 milliarder liter. Både kommunale og private ledninger lekker. 

Kommunen har ansvaret for de offentlige/ kommunale vannledningene og reparerer lekkasjer vi oppdager så raskt som mulig. På din private vannledning eller ledning du eier sammen med naboer, har du/dere ansvaret for at lekkasjen blir stoppet. Alle kostnader knyttet til private ledningsanlegg går til ledningseier(e).

Les mer om dette her:  Stopp vannlekkasjene

illustrasjon eierskap vannledning
Hvem eier vannledningen?
Bilde: Illustrasjon: Augon Johnsen

Utlekking av avløpsvann gjennom utette ledningsanlegg reduserer miljøkvaliteten og vannkvalitet ved at sjøområder, vassdrag og terreng blir tilført avløpsvann. Det kan også innebære en helsemessig risiko og medføre skade på egen og andres eiendom. Det er derfor viktig å fjerne lekkasjer fra avløpsanlegg

Les mer om dette her:  Stopp avløpslekkasjene

forurenset vann, algevekst i gress
undefined

Kommunen har ansvar for en rekke oppgaver knyttet til forurensningsloven, med det mål å verne om og redusere belastninger på miljøet. Mange vassdrag i Bergen kommune er under press, og er sårbare for ytterligere påvirkning. Utslipp av avløpsvann tilfører forurensning i form av næringsstoffer og slam. 

Bergen Vann arbeider kontinuerlig med å redusere denne miljøbelastningen til våre vassdrag og vannforekomster. Kommunen har både myndighet og plikt til å forebygge og kreve tiltak mot forurensning fra avløpsanlegg etter forurensningsloven.

Les mer om dette her: 

Badeplass
Vi vil ha rene badeplasser
Bilde: Bergen kommune

Lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann skal sikre at olje og fett fjernes ved kilden, og ikke blir ført inn på vårt ledningsnett til et avløpsrenseanlegg eller ut i terreng. 

Forskriften skal påse at olje- og fettutskillere driftes riktig slik at de fungerer etter hensikten. Vi ønsker å sikre miljøet mot utslipp og forurensning av olje. Vi vil hindre driftsproblemer som oppstår når fett kommer i avløpet og ut på ledningsnettet. Med fett i rørene kan det dannes propper som fører til oppstuing av kloakk og oversvømmelser i kjellere, tilbakeslag i toalett samt lukt- og rotteproblemer. 

Vi trenger hjelp fra dere til å hindre farlig avfall og miljøgifter i å ankomme renseanleggene og fjordene våre. Avløpsslammet vil da være av god kvalitet slik at vi kan gjenbruke det på en miljømessig god måte.

Se veileder for mer info.

dovettkampanje
Kun bæsj, tiss og dopapir skal i do!
Bilde: undefined

Bergen bystyre vedtok 25. november 2015 en lokal forskrift med hjemmel i lov om vern mot forurensinger og avfall (forurensingsloven).

Formålet med forskriften er å hindre forurensning til omkringliggende terreng. Den lokale forskriften fastsetter regler for tvungen tømming av mindre renseinnretninger som slamavskillere og andre samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann, samt for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann. 

Les mer om dette her: 

Tømming av slamavskiller
Tømming av en slamavskiller/septik
Bilde: Helge Skodvin/Bergen kommune