Du kan bestille påvisning av kommunale vann- og avløpsledninger. Bergen Vann påviser kun installasjoner der vi selv er anleggseier og har eieransvar for drift eller fremføringsvei av vann- og avløpsledninger.

Alle aktører skal ha bestilt grunnlagsdokumentasjon før påvisning ved å fylle ut elektronisk skjema Forespørsel om teknisk grunnlagsinformasjon fra Bergen Vann.

Profesjonelle aktører kan også bestille ledningskart via www.Ambita.no

Bergen Vann sender grunnlagsdokumentasjon til de som har saklig behov innen 1-3 virkedager.

 • Unntatt for skjermede objekter og eiendommer klassifisert etter sikkerhetsloven eller informasjon sikkerhetsgradert etter sikkerhetsloven. Her krever Bergen Vann først en oppdragsbekreftelse fra hjemmelshaver før dokumentasjon utleveres.

 • Bergen Vann påviser kun va-installasjoner der Bergen Vann har eieransvar for drift eller fremføringsvei av vann- og avløpsledninger.
 • Det er anleggseier som skal avgjøre og vurdere om påvisning er nødvendig.
 • Anleggseier er kun pliktig til å påvise hvis dokumentasjonen ikke er å anse som tilstrekkelig nøyaktig eller pålitelig og det er fare for skade, eller der vi har satt krav om håndgraving eller krav om egne spesielle sikkerhetssoner.
 • Det meste av kommunalt vann og avløpsnettet er innmålt og registrert i ledningskartverket vårt. Dersom utbygger forholder seg til tilsendt grunnlagsdokumentasjon (innmålingsdata og detaljfiler som angir opplysninger om plasseringen av og egenskaper ved infrastrukturen) og følger VA-normen, skal det ikke være fare for skade og heller ikke behov for påvisning av kommunalt va-nett.
 • Bergen Vann påviser ikke private va-ledninger eller andre typer private installasjoner i grøften. Dette må utbygger ta opp med anleggseier.

Aktører som trenger påvisning av kommunale vann- og avløpsledninger skal kontakte Bergen Vann med skriftlig bestilling på e-post til bergenvann@bergen.kommune.no

 • Bestilling må komme inn i god tid og minimum 7 virkedager før påvisning ønskes utført. Bestilling skal tydelig angi tidspunkt for når påvisning ønskes utført.  Vi tar forbehold om lenger ventetid ved begrenset kapasitet. Vi tar da kontakt med bestiller.
 • Legg ved kartutsnitt som tydelig viser hvor påvisning ønskes utført med alle punkter angitt. Dersom det gjelder mange punkter skal det være vedlagt en plan for utførelse. Bestiller bør da på forhånd merke av punktene ute i felten slik at påvisning kan skje effektivt.

Påvisning er ordinært gratis. Unntak ved ekstraordinær påvisning (brukerbetaling):

 • dersom påvisning ønskes utført på kort varsel/hurtig eller utenom ordinær arbeidstid
 • dersom påvisning medfører ytterligere undersøkelser, avdekking og tilleggstjenester.  
 • Gjentatte påvisninger på samme sted.

Pris pr. ekstraordinær påvisning er 1600 kr pr stk. og maks 3200 kr ved gjentatte påvisninger av offentlige ledninger - eksklusiv moms . Påvisning faktureres etterskuddsvis. Vi viser her til forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag (Ledningsregistreringsforskriften).