basseng

Om du ønsker å oppføre et permanent svømmebasseng, må du søke om en forhåndsuttalelse fra Bergen Vann. 

Dette kan kun gjøres av profesjonelle aktører via Entreprenørportalen, så ta kontakt med en autorisert rørlegger.

Basseng kan være et tiltak etter plan- og byningsloven § 20-1 a eller j, avhengig av bassengets størrelse, plassering og hvor lenge det skal stå.

 • Oppføring av permanent svømmebasseng med tilhørende installasjoner er søknadspliktig.
 • Privat badestamp, jacuzzi eller boblebad som ikke er koblet til vann- eller avløpsanlegg er ikke søknadspliktig.
 • Basseng som kun skal stå i svært kort tid, maks. 2 måneder, er ikke søknadspliktig.

Les mer her

Dokumentasjon som skal sendes når du skal bygge  svømmebasseng:

 • Situasjonsplan som viser bassengets plassering.
 • Innvendig plantegning som viser vannmålerens plassering.
 • Dersom det skal etableres stikkledninger skal det innsendes situasjonsplan som viser ledningsføring fra basseng til tilknytning på privat/offentligledningsnett.
 • Opplysninger om bassengets størrelse.
 • Opplysninger om hvordan bassenget skal fylles og tømmes.
 • Produktdatablad på norsk over kjemikalier og konsentrasjon av kjemikalier i bassengvannet.

Ved tømming:

 • Vann fra bassenget skal som en hovedregel tømmes til spillvannsnettet/AF-ledning.
 • Avløpet kan føres til overvannsledning dersom overvannet føres til sjø. Går overvann til bekk eller sårbar resipient må dette vurderes spesielt, men tillates normalt ikke.
 • Til offentlig avløpsledning skal det ikke tilføres væsker eller stoffer som nevnt i punkt 3.7 i sanitærbestemmelsene for Bergen kommune.
 • Maks tillatt dimensjon på utløp/tømmeledning er 50 mm.
 • For eiendommer som har slamavskiller (septikkum/tank) tillates det ikke å tømme bassenget til spillvannsnettet via slamavskiller.
 • Vannmåler.
 • Tilbakestrømningssikring i samsvar med VA-miljøblad 61 og NS 1717.

 

Plan- og bygningsloven kapittel 20-1: Søknadsplikt

Tilbakestrømningssikring i samsvar med VA-miljøblad 61 og NS 1717.

Bruk kategori annet og kommenter svømmebasseng. Hak av innledningsvis i søknadsskjema at det gjelder forhåndsuttalelse og ikke uttalelse ved rammesøknad.