basseng

Om du ønsker å oppføre et permanent svømmebasseng, må du søke om en forhåndsuttalelse fra Bergen Vann. 

Dette gjøres av profesjonelle aktører via Entreprenørportalen. 

Basseng kan være et tiltak etter plan- og byningsloven § 20-1 a eller j, avhengig av bassengets størrelse, plassering og hvor lenge det skal stå.

 • Oppføring av permanent svømmebasseng med tilhørende installasjoner er søknadspliktig.
 • Privat badestamp, jacuzzi eller boblebad som ikke er koblet til vann- eller avløpsanlegg er ikke søknadspliktig.
 • Basseng som kun skal stå i svært kort tid, maks. 2 måneder, er ikke søknadspliktig.

Les mer her

Dokumentasjon som skal sendes når du skal bygge  svømmebasseng:

 • Situasjonsplan som viser bassengets plassering.
 • Innvendig plantegning som viser vannmålerens plassering.
 • Dersom det skal etableres stikkledninger skal det innsendes situasjonsplan som viser ledningsføring fra basseng til tilknytning på privat/offentligledningsnett.
 • Opplysninger om bassengets størrelse.
 • Opplysninger om hvordan bassenget skal fylles og tømmes.
 • Produktdatablad på norsk over kjemikalier og konsentrasjon av kjemikalier i bassengvannet.

Ved tømming:

 • Vann fra bassenget skal som en hovedregel tømmes til spillvannsnettet/AF-ledning.
 • Avløpet kan føres til overvannsledning dersom overvannet føres til sjø. Går overvann til bekk eller sårbar resipient må dette vurderes spesielt, men tillates normalt ikke.
 • Til offentlig avløpsledning skal det ikke tilføres væsker eller stoffer som nevnt i punkt 3.7 i sanitærbestemmelsene for Bergen kommune.
 • Maks tillatt dimensjon på utløp/tømmeledning er 50 mm.
 • For eiendommer som har slamavskiller (septikkum/tank) tillates det ikke å tømme bassenget til spillvannsnettet via slamavskiller.
 • Vannmåler.
 • Tilbakestrømningssikring i samsvar med VA-miljøblad 61 og NS 1717.

 

Plan- og bygningsloven kapittel 20-1: Søknadsplikt

Tilbakestrømningssikring i samsvar med VA-miljøblad 61 og NS 1717.

Bruk kategori annet og kommenter svømmebasseng. Hak av innledningsvis i søknadsskjema at det gjelder forhåndsuttalelse og ikke uttalelse ved rammesøknad.