Skjema under kan du bruke dersom du ønsker å klage til Bergen Vann om pålegg, faktura/ gebyr, utslippstillatelse/ avslag eller kundebehandling/ service. 

Vedtak (enkeltvedtak) kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagefrist er tre uker, og klagen skal sendes til Bergen kommune. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, oversender kommunen klagen til Fylkesmannen i Vestland.

Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dagen beskjed om vedtaket kom frem til deg som part. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Dersom klagen kommer inn etter fristens utløp, vil den bli avvist. Klagen kan imidlertid tas under behandling når det foreligger særlige grunner som tilsier at klagen blir prøvd. Det må derfor opplyses om årsaken til forsinkelsen.

Klagen må som hovedregel være fullstendig innen klagefristen. Klagefristen kan forlenges i særlige tilfeller. Søknad om forlengelse må være kommet inn innen utløp av klagefristen, altså tre uker.

Klagen må være undertegnet av den som klager, eller klagers fullmektig.

Skriv hvilket vedtak du klager på, gjerne med opplysninger om saksnummer og når vedtaket ble mottatt.

Gi en begrunnelse for hvorfor du klager, og informasjon om hvilken endring som ønskes.  

Det betales ikke gebyr for kommunens klagebehandling.

Skjema under kan du bruke dersom du ønsker å klage til Bergen Vann om pålegg, faktura/ gebyr, utslippstillatelse/ avslag eller kundebehandling/ service. 

Vedtak/pålegg kan påklages etter forvaltningsloven § 28.
Klageinstans er:

  • Fylkesmannen i Vestland for vedtak etter Plan- og bygningsloven og Forurensingsloven.
  • Klagenemnda i Bergen Kommune for vedtak etter Forskrift om vann- og avløpsgebyrer og Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg.

En klage vil normalt være behandlet hos oss innen en til tre måneder. For erstatningssaker regnes tre måneder behandlingstid.

Klageskjema til Bergen Vann