grave

Bergen Vann krever komplett dokumentasjon på overvannshåndtering.  Tinglyste erklæringer må dokumenteres til Bergen Vann ved søknader om rammetillatelse/ tillatelse i ett trinn gjort etter 15. april 2020.

Bergen Vann krever komplett dokumentasjon på overvannshåndtering ved søknader om rammetillatelse/ tillatelse i ett trinn gjort etter 15. april 2020.

Søker må innhente uttalelse fra Bergen Vann før det søkes om rammetillatelse/ tillatelse i ett trinn til bygningsmyndigheten. Dokumentasjonskravet gjelder for tiltak der det ikke foreligger VA-rammeplan, eksempelvis slik som ved eldre regulerte områder.

Dokumentasjonskravet gjelder for eneboliger, tomannsboliger, industribygg, mm.  Det vil normalt ikke stilles krav for mindre tiltak , slik som tilbygg, garasjer, midlertidige tiltak  mm.

Kravet er hjemlet i Plan og bygningsloven  § 27-2, siste ledd:

"Før oppføring av bygning blir godkjent, skal avledning av grunn- og overvann være sikret. Tilsvarende gjelder ved vedlikehold av drenering for eksisterende byggverk."

Se også kommunedelplan for overvann som ble vedtatt i bystyret den 25.09.2019 https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/1860089/Kommunedelplan-for-overvann

Hva som skal vurderes i den konkrete saken er listet opp i punkt 8.4 i Kommunedelplan for overvann.

Før du kan søke om rammetillatelse/ tillatelse til ett trinn til bygningsmyndigheten, må du dokumentere tinglyste erklæringer til Bergen Vann.

Rettighetene skal dokumenteres til Bergen Vann før det søkes om rammetillatelse til bygningsmyndigheten

"Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal bortleding av avløpsvann være sikret og i samsvar med forurensningsloven. Rettighet til å føre avløpsledning over annens grunn, alternativt til å knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende" (PBL §27-2, første ledd).

"Bygning må ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. Det samme gjelder opprettelse eller endring av eiendom for slik bebyggelse. Rettighet til å føre vannledning over annens grunn, alternativt til å knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende" (PBL: § 27-1)