Overvannhåndtering

Infiltrasjon i grunnen og i åpne vannveier er foretrukket til overvannshåndtering. Løsningene bør også løfte kvaliteten på det offentlige rom både bruksmessig og visuelt.

Iht. bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 2018 skal VA-rammeplaner inngå som en del av reguleringsplanen:

Vann, avløp og overvannshåndtering:

VA-rammeplan skal inngå i alle reguleringsplaner. Rammeplanen skal angi prinsippløsninger for området, sammenheng med overordnet hovedsystem og dimensjonere og vise overvannshåndtering og flomveier.

Nedbør skal fortrinnsvis gis avløp gjennom infiltrasjon i grunnen og i åpne vannveier.

Reguleringsplaner skal identifisere og sikre arealer for overvannshåndtering, og beskrive hvordan løsningene kan gi nye bruksmessige og visuelle kvaliteter til det offentlige rom.

En VA-rammeplan er en beskrivelse av eksisterende og planlagt vann- og avløpsløsning, med tilhørende plantegninger.

Følgende skal dokumenteres:

  • Eksisterende og planlagte VA-systemer, inklusiv tilknytningspunkt for eksisterende og planlagt anlegg med tilhørende vannmengde tilknyttet eksisterende anlegg. For større planområder med flere delfelt skal planen også vise tilknytningspunkt til planlagt nytt hovedledningsanlegg, samt planlagt overvannshåndtering for det enkelte delfelt.
  • Nedbørfeltet, eksisterende avrenningsmønster og planlagte endringer, lokalisering av areal for overvannstiltak, flomsoner og flomveier, og beskrivelse av konsekvenser for nedenforliggende områder. Økte overvannsmengder fra oppstrøms område pga. fortetting/utbygging skal vurderes og tas hensyn til. Kapasitet til flomvei skal angis.
  • Vurdering av forurensningsnivå i overvann, vurdering av resipient og krav til vannkvalitet.
  • Vurdering av mulighet for reetablering/ åpning av lukkede vannveier (naturlige vannveier).
  • Lokalisering av planlagte tekniske VA-anlegg som: hovedledningsnett, pumpestasjoner, trykkøkningsanlegg, renseanlegg, slukkevannsuttak, høydebasseng, rensedammer, infiltrasjonsarealer, fordrøyningssystemer, etc.
  • For hvert fordrøyningsmagasin skal arealet som har avrenning til fordrøyningsmagasinet merkes av på kart. Vannmengde ut fra magasinet angis på kartet.
  • Dimensjoneringsgrunnlag og planlagt belastning (pe) inklusiv slukkevann (ledningsdimensjoner skal fremgå av plantegning).
  • Beregninger som dokumenterer overvannsmengder før og etter utbygging. Klimafaktor skal tas med i beregningen for situasjon etter utbygging. Det skal dokumenteres hvor stort fordrøyningsvolum det er behov for å ivareta krav til utslippsmengde.
  • VA-anlegg som utbygger søker overtatt til offentlig drift og vedlikehold.

VA-rammeplanen skal følges i det videre planarbeidet.