Gå tilbake til:
Du er her:

Bystyret har endelig vedtatt Kommuneplanens arealdel 2018-2030.

KPA2018 ble vedtatt i bystyret 19. juni 2019. Tre hovedgrep er å gå fra bilbasert til kompakt by, bestemmelser som sikrer kvalitet, samt å ta vare på blå og grønne arealer.

Se egen sak fra bystyremøtet 19. juni.

Oppdaterte dokumenter

Vedlagte plankart og bestemmelser er oppdatert i tråd med bystyrets vedtak. Revidert planbeskrivelse vil komme i løpet av sommeren.

Hensynssoner for støy er oppdatert i samsvar med Oppdatert flystøykartlegging 2017-2028 for Bergen lufthavn, Flesland (SINTEF 2018:01063)

Vedtaket er kunngjort, men kan i henhold til plan- og bygningsloven ikke påklages.

28. mars la byrådet frem forslag til KPA2018. Byrådets forslag er utarbeidet med grunnlag i Kommuneplanens samfunnsdel BERGEN 2030, Grønn strategi, byvekstavtalen og fire prinsippsaker behandlet i bystyret. I høringsprosessen het planforslaget KPA2016.

Strammere arealstrategi

I rulleringen er en mer tydelig og stram arealstrategi vektlagt. For å nå målet om kompakt byutvikling med gode kvaliteter for innbyggerne og nullvekst i personbiltransporten inneholder planforslaget:

  • Ny senterstruktur med utvidede områder for fortetting
  • En firedeling av byggesonen med ulike krav til innhold og kvaliteter
  • Styrking av sammenheng i blågrønne strukturer (grøntområder og vannveier)
  • Nye krav til boligsammensetning og kvalitetskrav til byrom
  • Redusert arealkrav til boligparkering og uteareal
  • Krav til innledende stedsanalyse for å vurdere enkeltprosjekter i sammenheng

I tillegg er tidligere boligfelt (B-områder), som ligger langt fra senterstruktur og kollektivdekning, tatt ut.

Over 800 innspill

Det har vært stor oppmerksomhet rundt høring av KPA, og tilsammen kom det inn rundt 830 innspill. Det ble varslet innsigelser fra statlige og regionale myndigheter, blant annet knyttet til prinsipielle tema rundt støy, plankrav og byggegrenser langs veg. Etter meklinger i regi av Fylkesmannen, og bearbeiding av forslaget, er innsigelsene trukket. Byrådets forslag til KPA2018 kan derfor egengodkjennes, det vil si vedtas med bindende virkning av bystyret.

Dersom du har spørsmål rundt dokumenter knyttet til KPA-saken, kan du kontakte prosjektleder Mette Iversen i Plan- og bygningsetaten på epost mette.iversen@bergen.kommune.no

Bergen 2030

Logo for Bergen2030

Informasjon om Bergen kommunes arbeid med ny kommuneplan for årene 2015-2030.