KPA2018 ble vedtatt i bystyret 19. juni bilde
Illustrasjon: Christine Hvidsten

KPA2018 ble vedtatt i bystyret juni 2019

Kommuneplanens arealdel (KPA) 2018-2030 ble vedtatt i bystyret juni 2019.

Hovedgrepene i KPA2018 er:

  • Å gå fra bilbasert til kompakt gåby
  • Bestemmelser som sikrer god livskvalitet
  • Vektlegging av blå og grønne arealer

 

Kompakt byutvikling

For å nå målet om kompakt byutvikling med gode kvaliteter og ambisjonen om nullvekst i personbiltransporten, inneholder KPA2018 følgende:

  • Senterstruktur med utvidete områder for fortetting
  • Ny inndeling av byggesonen med bakgrunn av gang- og sykkelavstand til tjenesteyting og kollektivdekning
  • Styrking av sammenheng i blågrønne strukturer (grøntområder og vannveier)
  • Krav til boligsammensetning og kvalitetskrav til byrom
  • Redusert arealkrav til boligparkering
  • Krav til innledende stedsanalyse for å vurdere enkeltprosjekt i sammenheng

Utredninger og de viktigste vedleggene til saken er flyttet til «Utredninger og grunnlagsdokumenter» i menyen til venstre. Der finner du også lenke til et interaktivt plankart, samt temakart for blågrønne strukturer.

Plankart som PDF, planbeskrivelsen og bestemmelser som er vedlagt øverst i saken, er oppdatert etter bystyrets vedtak.

Se egen sak fra bystyremøtet 19. juni.

Videre oppfølging

Som en oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel (KPS) og arealdel (KPA2018) har det pågått arbeid med følgende strategier:

 

Status for sak om lovlighetskontroll

Fire bystyrerepresentanter fremmet krav om lovlighetskontroll av kommuneplanens arealdel KPA2018. Bystyret behandlet saken i møtet 25.9.2019, sak 163/19 og fattet følgende vedtak: Bystyret opprettholder sitt vedtak i sak 190/19. Kravet om lovlighetskontroll av vedtaket i saken ble oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevnte Fylkesmannen i Rogaland som settefylkesmann for behandling av saken, og de har nå gjort følgende vedtak i saken: Fylkesmannen i Rogaland opprettholder på bakgrunn av overstående vurdering Bergen bystyre sitt vedtak av 19.6.2019 om kommuneplanens arealdel 2018».

Bransjeseminar om KPA2018

Torsdag 25. juni inviterte Plan- og bygningsetaten til et digitalt bransjeseminar om KPA2018. Det er laget en video fra bransjedagen med presentasjoner, og opptaket finner du her:

Video fra bransjedag om KPA2018

 

Har du spørsmål knyttet til KPA2018, kan de sendes via e-post til kpa2018@bergen.kommune.no

 

Vedlegg