Gå tilbake til:
Du er her:

28. mars la byrådet frem forslag til KPA2018.

Byrådets forslag til KPA2018 er utarbeidet med grunnlag i Kommuneplanens samfunnsdel BERGEN 2030, Grønn strategi, byvekstavtalen og fire prinsippsaker behandlet i bystyret. I høringsprosessen het planforslaget KPA2016.

Strammere arealstrategi

I rulleringen er en mer tydelig og stram arealstrategi vektlagt. For å nå målet om kompakt byutvikling med gode kvaliteter for innbyggerne og nullvekst i personbiltransporten inneholder planforslaget:

  • Ny senterstruktur med utvidede områder for fortetting
  • En firedeling av byggesonen med ulike krav til innhold og kvaliteter
  • Styrking av sammenheng i blågrønne strukturer (grøntområder og vannveier)
  • Nye krav til boligsammensetning og kvalitetskrav til byrom
  • Redusert arealkrav til boligparkering og uteareal
  • Krav til innledende stedsanalyse for å vurdere enkeltprosjekter i sammenheng

I tillegg er tidligere boligfelt (B-områder), som ligger langt fra senterstruktur og kollektivdekning, tatt ut.

Over 800 innspill

Det har vært stor oppmerksomhet rundt høring av KPA, og det er tilsammen kommet inn rundt 830 innspill. Det ble varslet innsigelser fra statlige og regionale myndigheter, blant annet knyttet til prinsipielle tema rundt støy, plankrav og byggegrenser langs veg. Etter meklinger i regi av Fylkesmannen, og bearbeiding av forslaget, er innsigelsene trukket. Byrådets forslag til KPA2018 kan derfor egengodkjennes, det vil si vedtas med bindende virkning av bystyret.

Videre fremdrift

  • Planforslaget skal behandles i Komite for miljø og byutvikling, som avgir innstilling til bystyret
  • Bergen bystyre skal vedta KPA2018

Flere dokumenter knyttet til den politiske behandlingen finner du her

Dersom du har spørsmål rundt dokumenter knyttet til KPA-saken, kan du kontakte prosjektleder Mette Iversen på epost mette.iversen@bergen.kommune.no

Bergen 2030

Logo for Bergen2030

Informasjon om Bergen kommunes arbeid med ny kommuneplan for årene 2015-2030.