Gå tilbake til:
Du er her:
KPA2018 ble vedtatt i bystyret 19. juni bilde
Illustrasjon: Christine Hvidsten

KPA2018 ble vedtatt i bystyret 19. juni

Kommuneplanens arealdel (KPA) 2018-2030 ble vedtatt i bystyret 19. juni 2019.

Se egen sak fra bystyremøtet 19. juni.

Hovedgrepene i KPA2018 er:

 • Å gå fra bilbasert til kompakt gåby
 • Bestemmelser som sikrer god livskvalitet
 • Vektlegging av blå og grønne arealer

Kompakt byutvikling

For å nå målet om kompakt byutvikling med gode kvaliteter og ambisjonen om nullvekst i personbiltransporten, inneholder KPA2018 følgende:

 • Senterstruktur med utvidete områder for fortetting
 • Ny inndeling av byggesonen med bakgrunn av gang- og sykkelavstand til tjenesteyting og kollektivdekning
 • Styrking av sammenheng i blågrønne strukturer (grøntområder og vannveier)
 • Krav til boligsammensetning og kvalitetskrav til byrom
 • Redusert arealkrav til boligparkering
 • Krav til innledende stedsanalyse for å vurdere enkeltprosjekt i sammenheng

Utredninger og de viktigste vedleggene til saken er flyttet til «Utredninger og grunnlagsdokumenter» i menyen til venstre. Der finner du også lenke til et interaktivt plankart, samt temakart for blågrønne strukturer.

Plankart som PDF, planbeskrivelsen og bestemmelser som er vedlagt øverst i saken, er oppdatert etter bystyrets vedtak.

Videre oppfølging

Som en oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel (KPS) og arealdel (KPA2018) pågår det arbeid med følgende strategier:

 • Program for boligforsyning
 • Gåstrategi
 • Sykkelstrategi
 • Strategi for sjøfronten

Dersom du har spørsmål knyttet til dokumenter i KPA, kan du kontakte prosjektleder Mette Iversen i Plan- og bygningsetaten på epost mette.iversen@bergen.kommune.no

Vedlegg