Vi ønsker at alle innbyggere skal kunne bevege seg trygt på fortau, og at bilister ikke kommer i trafikkfarlige situasjoner. Vi minner om at vegetasjon på eiendommer langs veien er eiers ansvar, og oppfordrer alle grunneiere til å holde vei, fortau og gang- og sykkelvei fri for uønsket vegetasjon.

 

Vegetasjon som vokser over kommunale veier kan skape  trafikkfarlige situasjoner for både fotgjengere og bilister. For å hindre at fotgjengere presses ut i kjørebanen eller bilister opplever redusert sikt, er det viktig å holde slike områder fri for vegetasjon. 

På den måten kan vi skape en sikrere vei for alle! 

Vegetasjonrensk og befaring av trafikkfarlige områder blir utført av Bymiljøetaten flere ganger i året. Bymiljøetaten registrerer og foretar vurderinger av tre, busker og annen plantevekst som vokser innover kommunal vei og fortau som er til ulempe for drift og vedlikehold av veinettet. 

Det vurderes også om vegetasjon forhindrer fremkommelighet og utgjør en trafikksikkerhetsrisiko for fotgjengere og bilister. En stor utfordring i dette arbeidet er private hekker, busker og lignende som grenser mot kommunale veier og gang- og sykkelstier.

Opplever du som fotgjenger eller bilist at det oppstår trafikkfarlige situasjoner i forbindelse med vegetasjon som sperrer fortau, siktsoner og lignende, melder du inn dette til Bergen kommunes feilmeldingstjeneste.

Klikk først på "registrer ny melding". Under «observasjonssted» fyller du inn adressen hvor den trafikkfarlige situasjonen befinner seg. For at du skal få tilbakemelding på henvendelsen din, må du skrive inn e-postadressen din. For å sikre at driftsansvarlige finner frem til riktig sted og løser problemet, er det viktig at du gir en god beskrivelse av hva henvendelsen dreier seg om. 

Feilmeldingstjenesten driftes av vaktsentralen, som videre gir beskjed til driftsansvarlig i Bymiljøetaten. Tjenesten er åpen hele døgnet, så du kan når som helst sende inn en melding. 

Status på feilmeldinger finner du i feilmeldingstjenesten. Her vil det bli oppdatert om henvendelsen er løst eller under behandling. Du kan forvente at saken behandles innen 14 dager. 

 

Hvis du har trær ut mot vei, fortau, gang- og sykkelvei må du være klar over følgende:

  • Greiner må ikke henge lavere enn fem meter over veibanen.
  • Over fortau og gang- og sykkelveier må ikke greiner henge lavere enn tre meter.
  • Trafikkskilt må klippes frem slik at de er synlige i begge retninger.
  • Vegetasjon og hekker i siktsoner til avkjørsler/kryss skal klippes ned til minimum 0,5 meter.
  • Eieren av trærne er selv ansvarlig for fjerning av greiner som faller ned.

Som privatperson er du ifølge naboloven ansvarlig for å fjerne eller sørge for tilstrekkelig beskjæring av vegetasjon som vokser innover andre eiendomsgrenser og offentlig vei. Vegetasjonsfremvekst innover kommunal vei er ifølge vegloven å regne som skade på offentlig vei.

Hvis Bymiljøetaten observerer fremvekst av vegetasjon som fører til trafikkfarlige situasjoner, vil du få et skriftlig varsel om å fjerne eller sørge for tilstrekkelig beskjæring av vegetasjon. Hvis dette ikke blir utført av deg som privatperson, kan Bymiljøetaten selv med hjemmel i naboloven beskjære slik vegetasjon. Videre gir vegloven Bymiljøetaten hjemmel til å utbedre skade på offentlig vei for eiers regning.

I Naboloven § 10, jf. §2 kan Bymiljøetaten v/veimyndighetene kreve at vegetasjon innover offentlig veiområdet blir fjernet/beskåret.

I Vegloven § 58, jf. § 57 gir vegmyndighetene hjemmel til å iverksette vegetasjonsrensk for eiers regning.

 

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på vår side om personvern. Her finner du også mer generell informasjon om ditt personvern For å kunne behandle din henvendelse for brøyting og strøing kan Bymiljøetaten ha behov for å kunne kontakte deg. I innsendingsprosessen vil vi derfor be om kontaktopplysninger. Du kan selv velge å ikke oppgi kontaktopplysninger, men Bymiljøetaten vil da ikke kunne gi deg tilbakemelding på din henvendelse.

 

Data lagres i fagsystem som leveres av tredjepart, og vil ikke brukes til andre formål. Som offentlig myndighet er det vårt ansvar å behandle personopplysningene dine for å kunne tilby denne tjenesten.

 

Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil ved å kontakte Bymiljøetaten.