Mann med gul arbeidsjakke og hjelm foran gravemaskin

Når du skal grave i kommunale veier, parkområder og friområder må du søke om arbeidsvarsling og gravetillatelse. Hensikten er å sikre at arbeidet utføres på en trygg og effektiv måte i henhold til gjeldende regelverk, og å sørge for trafikkflyt og fremkommelighet.

Du må søke om tillatelse for all graving under, langs, eller nærmere offentlig vei enn 3 meter fra veikant. Dette inkluderer arbeid med å legge, flytte, reparere eller fjerne kabler og ledninger. Dette følger av ledningsforskriften og veglova §§ 32 og 57.

Husk å søke innen rimelig tid, minimum 14 dager før planlagt dato.

Ved ledningsbrudd eller vannlekkasje hvor det er behov for umiddelbar utbedring er det tilstrekkelig at Vaktsentralen (telefon 55 56 78 15) varsles muntlig. Søknaden skal deretter sendes skriftlig så snart som mulig. 

Ved arbeid på fylkesvei skal søknad sendes til fylkeskommunen.

Ledningsforskriften


Gravearbeidet skal utføres i tråd med krav i Ledningsforskriften, som omhandler saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig vei.  Samferdselsdepartementet har utarbeidet en veileder til ledningsforskriften for å gjøre det enklere for både veieiere og dem som skal legge ledninger å vite hvordan forskriften tolkes på sentrale områder. Der kan du også finne retningslinjer for graving i grøntanlegg og i nærheten av trær. 

Håndbok 301: Arbeid på og ved veg


De som søker om og utfører arbeidsvarsling skal ha tilstrekkelig kunnskap i henhold til Statens vegvesens håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Dette regelverket gjelder for alle områder som er åpne for alminnelig ferdsel, altså ikke bare offentlig vei.

Håndboken inneholder spesielle bestemmelser for utstyr som trafikkskilt, veioppmerking og trafikklyssignaler som benyttes i forbindelse med varsling av arbeid på og ved vei. I tillegg inneholder den retningslinjer for bruk av sikringsutstyr, og veiledning om planlegging og utførelse av arbeidsvarsling. 

Veileder for arbeid og graving på kommunal veg- og gategrunn


Se også veileder for arbeid og graving på kommunal veg- og gategrunn for utdypende forklaring om hvordan du går frem og hvilke vilkår som gjelder når du skal gjennomføre arbeid og graving som vedrører kommunal vei- og gategrunn i Bergen kommune.

 

Bymiljøetaten har nylig fått ny søknadsportal for søknader om gravetillatelser. Første gang du bruker systemet må du opprette en bruker som må bli godkjent av systemadministrator i Bergen kommune.

Søknaden må leveres av entreprenøren eller andre profesjonelle brukere. Husk å søke innen rimelig tid, minimum 14 dager før planlagt dato.

Slik går du frem for å opprette bruker: 
 

 1. Opprett bruker på ISY Road.
 2. Velg “Entreprenør” og identifiser deg med ID-porten.
 3. Fyll inn påkrevd informasjon som dukker opp i neste bilde.
  Dersom du er den første fra bedriften du er ansatt hos som oppretter en bruker, må du fylle inn informasjon om foretaket. Dersom bedriften er registrert fra før av kan du velge den fra listen. 
 4. Du må samtykke til databehandling før du trykker «Lagre».
 5. Systemadministrator vil få et varsel og tildele deg nødvendige rettigheter. 
  Når dette er utført vil du få et varsel på e-post, og du kan begynne å ta i bruk tjenesten.
   

Utfylling av skjema:

 1. Trykk på knappen «Opprett ny sak» oppe til høyre på siden og velg «Gravetillatelse».
 2. Fyll ut påkrevde felter.
 3. For å kunne legge inn en ekstern rolle under “Saksparter”, må du først opprette en assosiasjon mellom deres foretak. Dette gjør du i «Konfigurering», nederst i venstre hjørnet.  Se mer informasjon under menypunktet «Spørsmål og svar».
 4. Fyll ut «Alternativ stedsbeskrivelse» med gatenavn og husnummer, eventuelt referanse til park eller liknende.
 5. Merk alltid arbeidsområdet med et punkt.
 6. Trykk på knappen «Lagre som utkast» øverst til høyre.
 7. Legg ved nødvendige vedlegg under «Vedlagte filer» nederst på siden. Loggen til høyre kan brukes til å kommunisere med saksbehandlerne.
 8. Trykk på knappen «Lagre med status» øverst til høyre og velg «Søknad».

Når søknaden blir innvilget vil vedtaket fra kommunen bli lagt under vedlegg.

Saksbehandlingstid


Du må påregne en behandlingstid på inntil 14 virkedager for søknaden du sender inn. Hvis det gjelder en mer omfattende søknad må det påberegnes lengre behandlingstid.

Bergenskart: Arbeid og graving på kommunal vei

Publikumskartet på bergenskart.no viser hvor det er søkt om arbeid og graving på kommunal vei. Det er data søkerne har lagt inn i søknadsportalen som gir oppslag i kartet. Når en søker markerer arbeidet med et punkt i kartet i søknadsportalen, vil plasseringen kobles til publikumskartet med tilhørende opplysninger. Alle innvilgede og pågående saker vises i kartet, med informasjon om ansvarlig entreprenør, start- og sluttdato, trafikkonsekvenser og adresse.

 

Hvordan ber jeg om forlengelse?

Du kan be om forlengelse så lenge den planlagte sluttdatoen ikke er passert. Gå inn på den gjeldende saken og endre sluttdato i søknadsskjema. Skriv også gjerne en kommentar i loggen der du begrunner forlengelsen. Saksbehandler vil få et varsel om endringsønsket, og godkjenne eller avslå forlengelsen.

Hvordan virker funksjonen «køplass»? 

Nummeret gir en antydning på hvor mange søknader som er inne til behandling akkurat nå. I behandlingen av søknadene tar imidlertid saksbehandlerne hensyn til ønsket startdato for arbeidet, derfor vil ikke køplassen gi et helt riktig bilde av saksbehandlingstid.

Lagres søknaden automatisk i systemet?

Søknaden lagres ikke før du har trykket på knappen “Lagre som utkast”. Du vil allikevel få advarsel dersom du prøver å gå ut av en ulagret sak. Dersom du lukker nettleseren/datamaskinen vil du risikere å miste det ulagrede arbeidet. Når du først har lagret saken som utkast vil alt lagres fortløpende.

Må kontaktperson, stedsansvarlig og ansvarshavende være registrert?

Nei, du kan selv oppgi deres kontaktinformasjon.

Jeg vil legge inn et foretak som entreprenør/tiltakshaver, hvordan gjør jeg det? (assosiasjoner) 

For å kunne gi et foretak en rolle i søknaden må du først ha opprettet assosiasjoner mellom ditt foretak og det ønskede foretaket. Gå til «Konfigurasjon» ved å klikke på tannhjulet i nedre venstre hjørnet, og videre til innstillinger for gruppen din. Her kan du opprette assosiasjoner mellom organisasjoner. Ved å klikke på knappen «Legg til assosiasjon» vil du få opp en liste med alle registrerte foretak. Velg det du ønsker fra listen og trykk på «Legg til». Disse vil nå bli lagt til som dine assosiasjoner og vil vises i søknaden når du fyller ut roller. 

Dersom organisasjonen ikke finnes på listen, har de ikke registrert seg i systemet. Du kan be de om å registrere organisasjonen og deretter opprette assosiasjonen. 

Hvor skal jeg laste opp skiltplan og ros-analyse?

Du kan laste opp vedlegg etter å ha lagret saken som utkast. Saksbildet endrer seg, og nederst på siden får du mulighet til å legge ved filer.

Hvordan sender jeg inn søknaden?

Når du har fylt ut alle obligatoriske felt kan du trykke på knappen «Lagre med status», øverst til høyre. Du vil få to alternativer: «Planlagt arbeid» og «Søknad». Velg «Søknad» for å sende saken til saksbehandling. «Planlagt arbeid» kan brukes ved klargjøring av søknad der arbeidet skal utføres langt framme i tid, der for eksempel rollene og skiltplanen ikke er endelig avklart. 

Hvor finner jeg mine avsluttede saker?

Du kan finne saker som er blitt avsluttet ved å gå på hovedsiden i søknadsportalen og velge «Avsluttet» i filteret for status.

Hvorfor må jeg markere arbeidsområdet i kartet med et punkt?

Punktet gir oppslag i kommunens kart som viser arbeid og graving på kommunal vei. I kartet kan man se informasjon om saker som har status som innvilget eller pågående. For å lage punktet trykker du på «Marker i kartet» og setter et punkt hvor som helst på arbeidsområdet.

Hvordan aktiverer jeg søknaden når arbeidet har oppstart?

Du som søker må selv aktivere saken, og avslutte den. Dette gjør du ved å gå inn på den enkelte sak og endre status fra «Innvilget» til «Pågående».

Kan jeg sette arbeidet på vent?

Ja, ved status «Pågående» i gravetillatelser kan du endre statusen til «Ferdigstilt» eller «Midlertidig istandsatt». «Ferdigstilt» bruker du når arbeidet er helt ferdig og du har levert alle nødvendige dokumenter. «Midlertidig istandsatt» brukes når det er opphold i arbeidet. I arbeidstillatelser kan du på samme måte velge mellom «Avsluttet» og «På vent».

Jeg har bedt en bruker om å registrere seg, men finner de ikke når jeg prøver å legge de til på en sak.

For å kunne bruke søknadsportalen må en ny bruker først godkjennes av en gruppeansvarlig i organisasjonen. Gruppeansvarlig må gå til «Konfigurering», deretter «Grupper». Ved siden av brukerinformasjonen finnes det en rediger-knapp. For å aktivere en bruker må en trykke på denne, bestemme en gyldighetsperiode og trykke «Lagre». Det er kun nødvendig å legge inn én “Gyldighetsperiode fra”. Her kan man også administrere hvem som er gruppeansvarlige. Når du har opprettet en assosiasjon med brukerens gruppe, og brukerens medlemskap er godkjent, vil du kunne tildele vedkommende en rolle på en sak.

 

Det er følgende satser for søknadsbehandling og kontroll i forbindelse med legging av ledning i eller nær offentlig vei:

 • Utstedelse av tillatelse til legging av ledning: kr 2120
 • Utstedelse av arbeidstillatelse: kr 1270
 • Arbeidstillatelse, kontroll (per gang): kr 1270
 • Arbeid utover oppgaver som gjøres i forbindelse med søknadsbehandling og kontroll (timepris): kr 580 per time

Arbeid som krever arbeidsvarsling


Satsene for arbeidstillatelse og kontroll gjelder også for:

 • Veimyndighetens kostnader i forbindelse med arbeid som krever arbeidsvarsling, men som ikke gjelder legging eller flytting av ledninger.
 • Forvaltningsmyndighetens kostnader i forbindelse med gravearbeid og annet arbeid i kommunale byrom og parker, som krever arbeidsvarsling og kontroll.

 

 

Åpne søknadsportalen for gravetillatelser