Sentrale staber i Byrådsavdeling for barnehage og skole

Sentrale staber er myndighetsnivå 1 og har ansvar for rådgivning og strategisk planlegging innen fagområdene barnehage og skole. Sentrale staber er også politisk sekretariat for byråden.

Byrådsavdelingens sentrale staber holder til i rådhuset.

Kommunaldirektør Marius Arnason Bøe er øverste administrative leder av byrådsavdelingen. Kommunaldirektøren er tildelt all myndighet som er nødvendig for å ivareta kommunens tjenester innen barnehage, skole og SFO, og spesialpedagogiske tjenester til befolkningen i Bergen, unntatt beslutninger som krever politisk skjønn.

Kommunaldirektøren styrer de underliggende etatene gjennom tildeling av budsjetter, strategiske planer og årlige oppdragsnotat som stiller krav til hva etatene må levere det kommende året. Kommunaldirektøren ansetter ledere i seksjonene og etatene og har ansvar for den faglige og økonomiske oppfølgingen.

Seksjonene

Seksjon for økonomi

Seksjonen har det overordnede ansvaret for den tallmessige delen av byrådsavdelingens budsjett og økonomiplaner. Seksjonen står for den årlige fordelingen av økonomiske budsjettrammer til de kommunale enhetene innenfor barnehage, skole og spesialpedagogiske tjenester, og har gjennom det også ansvaret for den løpende og overordnede oppfølgingen og rapporteringen av byrådsavdelingens ressursbruk. Som ledd i dette arbeidet inngår også den månedlige faktureringen av egenbetaling for plasser i kommunale barnehager og kommunale SFO. Seksjon for økonomi har det operative ansvaret for å forvalte det kommunale tilskuddet til drift til alle de private barnehagene i Bergen. Ved siden av dette har seksjonen det overordnede ansvaret for prosesser knyttet til byrådsavdelingens innkjøpsarbeid. Kari Anita Syverud leder Seksjon for økonomi. 

Seksjon for strategi, utredning og utvikling

Seksjonen utarbeider politiske saker og planer for byråd for barnehage og skole i tråd med nasjonale og lokale føringer, vedtak, lover og forskrifter. Seksjonen bidrar med faglige innspill i politikkutformingen og er oppdatert på forskning. Seksjonen sikrer gode og tilstrekkelige arealer til barnehager og skoler. Merete Bogen leder Seksjon for Strategi, utredning og utvikling.

Seksjon for digitalisering og virksomhetsstyring

Seksjonen har ansvar for digitalisering og virksomhetsstyring i byrådsavdelingen. Dette innbefatter blant annet oppfølging av Plan for smart oppvekst i Bergen, samt utarbeidelse av systemer for personvern og informasjonssikkerhet og helhetlig virksomhetsstyring i byrådsavdelingen, i henhold til kommunens overordnete styringssystemer. Are Andreassen leder Seksjon for digitalisering og virksomhetsstyring.

Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon

Seksjonen har ansvar for strategisk HR og HMS i byrådsavdelingen, og operativt på myndighetsnivå 1. Seksjonen har også et overordnet ansvar for å implementere konsernovergripende systemer. Seksjonen skal legge til rette for kvalitet og lovoppfyllelse i forvaltningen. Seksjonen ivaretar også løpende koordinering av konsern- og administrative oppgaver som revisjoner, tilsyn og kontroller. Seksjonen ivaretar rollen som barnehagemyndighet. Marianne Boge leder Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon.

Barnehagemyndigheten i Bergen

Byrådsavdeling for barnehage og skole ivaretar rollen som barnehagemyndighet, og er godkjenning- og tilsynsmyndighet for hele barnehagesektoren i Bergen, det vil si for både kommunale og private barnehager. Barnehagemyndigheten har også ansvar for samordnet opptaksprosess og kompetanseutvikling for hele barnehagesektoren. Gunnbjørg Aase leder barnehagemyndigheten. 

Kontaktpersoner for pressen

Journalister som ønsker fakta eller hjelp i kontakten med byrådsavdelingen, kan kontakte kommunaldirektør Marius Arnason Bøe eller fagleder kommunikasjon Astri Kamsvåg.

Vil du jobbe hos oss?

I Byrådsavdeling for barnehage og skole - sentrale staber får du jobbe med utvikling av tjenester som er viktige bærebjelker i dagens samfunn.  Som ansatt hos oss kan du også bli en bidragsyter til et velfungerende folkestyre. Du vil få innsikt i politiske prosesser og bli en del av et miljø preget av viktige politiske beslutninger og stor interesse fra media. Vi er et bredt fagmiljø som består av blant annet pedagoger, økonomer, samfunnsvitere, jurister og  HR-rådgivere fra de ulike fagfeltene vi har ansvar for. Du finner ledige stillering på finn.no.