Brannsamarbeid

Bergen brannvesen har inngått brannsamarbeid med kommunene Osterøy, Samnanger og Vaksdal, som innebærer at Bergen brannvesen har ansvar for den overordnete beredskapsledelsen i kommunene .

Brannsjefen i Bergen er brannsjef også brannsjef i samarbeidskommunene.
Ved hendelser er lokal utrykningsleder delegert lederansvaret. Bergen brannvesen overtar dette ansvaret dersom hendelsen eskalerer og befal derfra ankommer stedet.

Den enkelte kommune har selv arbeidsgiveransvaret overfor brann- og redningspersonellet. Kommunene er eier av brannstasjoner, utrykningskjøretøy og annet materiell, og også ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og utstyr tilknyttet brann- og redningsberedskapen.

Bergen brannvesen har ansvar for å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i de tre kommunene om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfeller av branner og andre ulykker. Bergen brannvesen har ansvaret for tilsyn av særskilte brannobjekter og for feie- og tilsynstjenestene i kommunene.

Osterøy kommune

  • Osterøy har to brannstasjoner lokalisert på Hauge og Fotlandsvåg, i tillegg til et branndepot på Bruvik.
  • Brannvesenet på Osterøy består av 35 deltidsmannskaper. Av disse er det fire utrykningsledere i vaktordning. I tillegg jobber én ansatt med forebyggende oppgaver.
  • Brannvesenet på Osterøy har også en first responder-tjeneste.

Samnanger kommune

  • Samnanger har én brannstasjon på Tysse.
  • Brannvesenet i Samnanger har 16 deltidsansatte. Av disse er det fire befal i vaktordning.
  • Samnanger brannvesen har i samarbeid med legekontoret også ansvaret for bemanningen/vaktordningen for kommunens first responder-bil.

Vaksdal kommune

  • Vaksdal har to brannstasjoner lokalisert på Dale og Vaksdal, i tillegg til et branndepot på Eidslandet.
  • Brannvesenet i Vaksdal består av 36 deltidsmannskaper. Av disse er det ti utrykningsledere i vaktordning, fordelt på fem vaktlag. Vaksdal har én brannkoordinator i 40 prosent stilling.
  • Vaksdal brannvesen har også en first responder-tjeneste.