Rent vann til folk og fjord!

Bergen Vann er Bergens viktigste næringsmiddel- og miljøbedrift. Vi leverer trygt og godt drikkevann, og bidrar gjennom utstrakt avløpsrensing til en renere Byfjord og et bedre nærmiljø.

Den kommunale vannforsyningen i Bergen dekker 96 % av byens befolkning. Hovedmålsetningene våre er:

  • "Vi skal dekke etterspørselen etter vann med drikkevannskvalitet".
  • "Vi skal ta hånd om avløpsvann slik at miljøskade og sjenerende forhold ikke oppstår."

I tillegg til disse to målene har etaten et mål om å være et ledende fagmiljø på vann og avløp i Norge. 

drikkevann avløp
Rent vann til folk og fjord
Bilde:  

Næringsmiddel 

Vi har som oppgave å sørge for at bergenserne har tilgang til rent og trygt drikkevann 24 timer i døgnet – 365 dager i året. Du kan lese de månedlige analysene av drikkevannet i Bergen her.

Miljø 

Vi skal også sikre at avløpsvann blir håndtert på en sikker og miljømessig god måte slik at vassdrag og sjøområder kan brukes til rekreasjon, bading og friluftsliv og på den måten gi oss gode opplevelser. Vann- og avløpsetaten ble i april 2011 miljøsertifisert etter den internasjonale standarden, ISO 14001.

Teknologi og utvikling 

Vannforsyning og avløpshåndtering innebærer en rekke utfordringer. Nye krav til tjenestene, ny kunnskap og nye risikoområder gir behov for kontinuerlig utvikling og forbedring. Forbedring av de eksisterende anleggene og fornyelse av gamle ledninger og installasjoner er en kontinuerlig prosess.

Vann- og avløpsvirksomheten i Bergen omsetter for ca. 500 mill. kr pr år. I tillegg kommer årlige investeringer i størrelsesorden 150-200 mill. kr.

Beredskap

Vaktsentralen er organisert under Bergen Vann, men er hele Bergen kommunes døgnåpne beredskapssenter. Vaktsentralen tar i mot meldinger til kommunen om vann, avløp, renovasjon, vei, park, miljø/forurensning, idrett eller annen offentlig eiendom.

Omsetning

Ca. en milliard kr per år i 4 års-perioden 2020 – 2023. 

Investeringer mellom 200 og 300 mill. kr pr. år i 4 års-perioden 2020 – 2023.
Investeringer mellom 100 og 700 mill. kr pr. år i 10 års-perioden 2014 – 2023.

Sosial medier

Følg oss gjerne i sosiale medier Facebook og Instagram!