Om oss

Boligetaten skal bidra til at alle husstander disponerer en god bolig i et godt bomiljø.

Vanskeligstilte på boligmarkedet skal få hjelp i form av ulike tjenester som boligfinansiering, økonomisk støtte til boutgifter og kommunal utleiebolig. 

Boligetatens ansvar

  • Tildeling av kommunale utleieboliger. 
  • Kommunal bostøtte som gis til leietakere som bor i kommunale utleieboliger.
  • Husbankens bostøtteordning
  • Husbankens Startlån- og tilskuddsordninger til kjøp og utbedring av egen bolig. 
  • Kommunal forkjøpsrett

Vår organisering 

Etaten er organisert i 2 avdelinger og ledes av direktør Siv Christine Tønjum.

Bolig og bostøtte 

Avdelingen behandler søknader om kommunal bolig, kommunal bostøtte og bostøtte fra Husbanken. Kommunen disponerer rundt 3600 ordinære utleieboliger.

Avdelingen behandler årlig ca. 2.500 søknader om bolig, bytte av bolig og forlengelse av leiekontrakt. Hvert år tildeles ca. 500 boliger for vanskeligstilte.

Avdelingen behandler årlig ca. 7.400 søknader om kommunal bostøtte, hvor det innvilges ca. 225 millioner kroner i støtte. 

Bostøtteordningen fra Husbanken er en støtteordning for alle innbyggerne i Bergen, og avdelingen mottar ca.7.000 søknader i  året. Det innvilges årlig ca.200 millioner kroner fra Husbanken. 

 Avdelingsleder er  Rossana Gajardo Diaz.

Boligfinansiering 

Avdelingen behandler søknader om finansiering til kjøp av bolig, til utbedring/tilpasning av eksisterende bolig samt til refinansiering av boliglån. Avdelingen behandler årlig ca. 1750 søknader og det lånes årlig ut om lag ca. 800 millioner kroner.  Avdelingsleder Anne-May Thorbjørnsen. 

Etter at lån er innvilget skal låntakerne forholde seg til Intrum as som administrerer lånene. Du finner mer informasjon og kontaktinformasjon om dette i innbyggerhjelpen under For deg som har boliglån hos Bergen kommune.

Kommunal forkjøpsrett

Når en privat leiegård selges kan leietakerne få mulighet til å kjøpe gården de bor i og bli eiere av egen bolig. Det er Bergen kommune som gjennomfører forkjøpsretten på vegne av leietakerne. 

Vil du jobbe hos oss? 

I Boligetaten får du jobbe med utvikling av tjenester som er viktige bærebjelker i dagens velferdssamfunn. En god bolig i et godt bomiljø er viktig for å utligne forskjeller, skape trygghet og motivasjon til endring.  
Som ansatt i Boligetaten kan du også bli en bidragsyter. Du vil være del av et hektisk miljø som er i endring og utvikling. Digitale løsninger og tverrfaglig samhandling er noen av innsatsområdene. Hos oss jobber sosionomer, økonomer, jurister og andre fagpersoner. Vi lyser ut ledige stillinger på finn.no.