Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Boligetaten skal bidra til at alle husstander disponerer en god bolig i et godt bomiljø innenfor en utgiftsramme som står i forhold til husstandens inntekt.

Vanskeligstilte på boligmarkedet skal få hjelp i form av ulike tjenester som boligfinansiering, økonomisk støtte til boutgifter og kommunal utleiebolig. 

Avdelingens ansvar 

Boligetaten forvalter Husbankens lån- og tilskuddsordninger i Bergen kommune. Dette er tjenester som lån til kjøp og utbedring av egen bolig samt statlig bostøtte. I tillegg har Bergen kommune en kommunal bostøtteordning som gis til vanskeligstilte som bor i kommunale boliger. Denne bostøtteordningen forvaltes også av boligetaten. Boligetaten har også ansvar for å tildele kommunale boliger.  

Vår organisering 

Etaten ledes av etatsdirektør og er organisert i 3 avdelinger: 
Konstituert etatsdirektør er Siv Christine Tønjum.

Kundemottak og fellesfunksjoner 

Kundemottaket - er boligetatens førstelinje og tar imot alle henvendelser, telefoner og søknader til boligetaten. Seksjonen er i tillegg fellesfunksjoner for boligetaten innen personal og økonomi. Avdelingsleder er Eva Rivedal.

Bolig og bostøtte 

Seksjonen behandler søknader om kommunal bolig samt kommunal- og statlig bostøtte. Kommunen disponerer rundt 3600 ordinære utleieboliger og det gis årlig ca. 150 millioner kroner i bostøtte til personer som bor i kommunal bolig. Statlig bostøtte er støtteordning fra husbanken. Støtteordningen gjelder for alle innbyggerne i kommunen. I Bergen er det rundt 6000 mottakere av til sammen ca. 210 millioner kroner i statlig bostøtte. Søknadene mottas og behandles i boligetaten. Fungerende avdelingsleder er  Rossane Gajardo Diaz.

Boligfinansiering 

Seksjonen behandler søknader om finansiering til kjøp av bolig, til utbedring/tilpasning av eksisterende bolig samt til refinansiering av bolig. Seksjonen behandler årlig ca. 1500 søknader og det lånes årlig ut om lag 550 millioner kroner.  Avdelingsleder Anne-May Thorbjørnsen. 

Administrering av boliglån

Alle lån administreres av Lindorff.

Behandling av lånesøknader gjøres av Boligetaten. Etter at lån er innvilget skal låntakerne forholde seg til Lindorff som administrerer lånene. Det er mer informasjon og kontaktinformasjon om dette i innbyggerhjelpen "Startlån og tilskudd for kjøp og utbedring av bolig" - og siste avsnitt "For deg som har boliglån hos Bergen kommune".

Vil du jobbe hos oss? 

I boligetaten får du jobbe med utvikling av tjenester som er viktige bærebjelker i dagens velferdssamfunn. En god bolig i et godt bomiljø er viktig for å utligne forskjeller, skape trygghet og motivasjon til endring.  
Som ansatt i boligetaten kan du også bli en bidragsyter. Du vil være del av et hektisk miljø som er i endring og utvikling. Digitale løsninger og tverrfaglig samhandling er noen av innsatsområdene. Hos oss jobber sosionomer, økonomer, jurister og andre fagpersoner. Vi lyser ut ledige stillinger på finn.no.  

Våre satsingsområder 

Boligetaten ønsker å ha døgnåpent tilbud, der innbyggere kan nå oss via digitale løsninger. Hovedsatsingen er utvikling av digitale løsninger innen startlån og tilskudd, bostøtte og tildeling av boliger. Vi vil frigjøre mer tid til å bistå de innbyggerne som trenger ekstra bistand. Vi er også i en prosess for å bli bedre på tverrfaglig samhandling og delta i arbeidet med å ha egnede boliger til alle.