Om Byarkitekten

Byarkitekten er en rådgivende etat under Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling. Etaten skal arbeide for å fremme kvalitet i alle våre bygde omgivelser, i hele kommunen.

Byarkitektens mandat, rolle og arbeidsoppgaver

Byarkitekten skal bidra til en helhetstenkning rundt byutvikling, og tar utgangspunkt i en bred forståelse av arkitektur, som inkluderer byliv, byrom, bygninger, livskvalitet, bærekraft og gode romlige sammenhenger. Byarkitekten har fokus på arkitekturens merverdi og hvert byggeoppdrags betydning for utviklingen av byen og samfunnet.

God arkitektur er et verktøy for å skape det samfunnet vi ønsker, forankret i kommunens overordnede målsetninger. Byarkitekten er kommunens fagetat for arkitektur og har utformet Arkitektur- og byformingsstrategi for Bergen, som ble vedtatt juni 2019. Denne er forankret både i Kommuneplanens samfunnsdel, Bergen 2030 og Grønn strategi:
 

Grønn strategi – Klimastrategi for Bergen 2022-2030

Etaten har en rådgivende funksjon, og arbeider for å skape en åpen arena for rådgivning opp mot andre kommunale etater, utbyggere og innbyggere.

Byarkitektens arbeidsoppgaver

Byarkitekten har ulike roller, og er både rådgiver, brobygger, kunnskapsbygger, samordner og debattant, og arbeider innenfor flere ulike arbeidsområder.

Bidra til at overordnede rammer og prosesser legger til rette for god arkitektur:

 • Gi innspill til arkitekturens rammevilkår, reguleringsplaner og byggesaker
 • Oppfølging og rullering av arkitekturstrategi (vedtatt av Bystyret juni 2019)
 • Styrke saksbehandlingen med fokus på virksom arkitektur og gode, integrerte helhetsløsninger, på tvers av ulike ansvarsområder, etater og føringer
 • Gi råd i forbindelse med offentlige prosjekter, med fokus på kommunen som premissgiver og forbilledlig aktør

Skape forståelse for hva god arkitektur er og kan bidra med:

 • Fremme debatt og interesse for arkitektur og byutvikling i media og gjennom debattmøter, fagkonferanser og utstillinger
 • Utarbeide kunnskapsbase med eksempelsamlinger og veiledere
 • Fremme dialog og delta i møter med byutviklingsaktører som næringsliv, utbyggere, arkitekter og andre kommunale etater, og sammen diskutere mulighetene for å løfte kvaliteter i hvert enkelt prosjekt
 • Drive et kontor som fungerer som samarbeidsforum med rom for møter, forelesninger, utstillinger, filmvisning og modeller

Delta i prosjekter som skaper nettverk, kunnskap og gir gode ringvirkninger:

 • Samarbeide med forskningsmiljø og fagnettverk både regionalt og nasjonalt, som blant annet Bergen Arkitekthøgskole, Bergen Arkitektforening, Norske landskapsarkitekters forening, Norske arkitekters landsforbund
 • Delta i og ta initiativ til pilotprosjekter og konkurranser
 • Skape nettverk med andre aktører innen feltene kunst, kultur og klima


  Se byarkitekt Maria Molden fortelle mer om etatens rolle her