To trafikkbetjenter ved Lille Lungegårdsvann.
Bilde: Anna Pacholczyk

Bytjenester- og bypatruljeavdelingen

Bytjenester- og bypatruljeavdelingen har ansvar for de fleste tjenestene og kontrollfunksjonene i Bymiljøetaten.

Avdelingen skal levere gode tjenester innenfor sitt ansvarsområde, og skal bidra til trafikksikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet og et godt miljø på det offentlige veinettet i hele Bergen kommune. Avdelingen har 48 faste medarbeidere og er inndelt i bytjenesteseksjonen og bypatruljeseksjonen. 

Kundesenter og sentralbord

Ansvar for kundesenter og sentralbord er lagt til denne avdelingen. Videre administrerer avdelingen beboeranleggene (boligsoneparkering i parkeringshus), parkerings-appen, utlånshyttene Tubakuba og Egget, og piggdekkoblater. I tillegg behandler avdelingen søknader om soneparkering og parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort), og behandler klager på ileggelser (parkeringsbøter).

Avdelingen saksbehandler også søknader om bruk av byrom og parker, og har en kontrollfunksjon knyttet til dette.

Parkering og politivedtekter

Avdelingen har ansvar for kontroll og håndheving av all parkering på offentlig vei i Bergen kommune, og kontroll og håndheving av piggdekkordningen.

Bytjenester- og bypatruljeavdelingen følger også opp deler av politivedtektene for Bergen, med fokus på forsøpling og hindringer for gående. Dette med et mål om å holde byen ren og fremkommelig for alle myke trafikanter.

Uteservering

Alle som skal drive servering fra offentlig vei/plass skal ha tillatelse fra kommunen. Avdelingen saksbehandler søknader om uteservering og har også ansvaret for kontroll og oppfølging.

Barnas byrom

Kommunens lekeplasser og utearealer knyttet til skoler og barnehager kontrolleres også av Bytjeneste- og bypatruljeavdelingen ved Barnas byrom.

Elsparkesykler

Avdelingen følger opp operatørene som har fått tillatelse til utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bergen.