RSS

Om oss

Om Bymiljøetaten

Bymiljøetaten har et bredt spekter av oppgaver og kompetanse, blant annet innenfor naturforvaltning, byutvikling, park, vei, sykkel, mobilitet, parkering, renovasjon og forvaltning av deponier.

Bytjenester- og bypatruljeavdelingen

Bytjenester- og bypatruljeavdelingen har ansvar for de fleste tjenestene og kontrollfunksjonene i Bymiljøetaten.

Plan- og utviklingsavdelingen

Plan- og utviklingsavdelingen har ansvar for Bymiljøetatens arbeid med strategier, planer for byen, pilotprosjekter og utredninger.

Park- og veidriftsavdelingen

Park- og veidriftsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av sentrale byrom og det kommunale veinettet.

Forvaltningsavdelingen

Forvaltningsavdelingen forvalter alt innenfor Bymiljøetatens ansvarsområder, inkludert kommunale veier, parker, byrom, frilufts- og friområder, Bergens byfjell, vassdrag og vilt.

Gjennomføringsavdelingen

Gjennomføringsavdelingen både utvikler og bygger offentlige byrom, parker, gang- og sykkelveier, snarveier, turstier, kommunale veier og gjennomfører trafikksikringstiltak.

Renovasjon

Kontor for renovasjon har ansvar for å følge opp BIR (Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap).

Økonomi- og virksomhetsstyring

Etatens finansielle fagavdeling med ansvar for økonomi, virksomhetsstyring og kvalitetsledelse.