Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Om oss

Om Bymiljøetaten

Bymiljøetaten har et bredt spekter av oppgaver og kompetanse, blant annet innenfor naturforvaltning, byutvikling, park, vei, sykkel, mobilitet, parkering, renovasjon og forvaltning av deponier.

Bytjenester- og bypatruljeavdelingen

Bytjenester- og bypatruljeavdelingen har ansvar for de fleste tjenestene og kontrollfunksjonene i Bymiljøetaten.

Plan- og utredningsavdelingen

Plan- og utredningsavdelingen har ansvar for Bymiljøetatens arbeid med strategier, planer, piloter og utredninger.

Park- og veidriftsavdelingen

Park- og veidriftsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av sentrale byrom og det kommunale veinettet.

Forvaltningsavdelingen

Forvaltningsavdelingen forvalter alt innenfor Bymiljøetatens ansvarsområder, inkludert kommunale veier, parker, byrom, frilufts- og friområder, Bergens byfjell, vassdrag og vilt.

Gjennomføringsavdelingen

Gjennomføringsavdelingen både utvikler og bygger offentlige byrom, parker, gang- og sykkelveier, snarveier, turstier, kommunale veier og gjennomfører trafikksikringstiltak.

Sykkel og mobilitet

Sykkel- og mobilitetskontoret arbeider blant annet med nullutslippssoner i Bergen sentrum, å etablere ladetilbud og med ulike sykkeltiltak.

Renovasjon

Kontor for renovasjon har ansvar for å følge opp BIR (Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap).

Virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling

Virksomhetsstyring og organisasjonsutviklingsavdelingen har ansvar for IT og digitalisering, HR og organisasjon, HMSK, kommunikasjon og media.

Økonomiavdelingen

Etatens finansielle fagavdeling. Sentrale ansvarsområder er økonomisk planlegging og budsjettering, resultatmåling, målstyring, drifts- og investeringsoppfølging, lønn og personaladministrasjon.