Gå tilbake til:
Du er her:
Nordnesparken lekeplass
Bilde: Alexandra Altermark

Gjennomføringsavdelingen

Gjennomføringsavdelingen både utvikler og bygger offentlige byrom, parker, gang- og sykkelveier, snarveier, turstier, kommunale veier og gjennomfører trafikksikringstiltak.

Avdelingen har ansvar for å utvikle og bygge kommunens parker, allmenninger, veier, lekeområder, og fremforhandler utbyggingsavtaler på vegne av kommunen. Avdelingen jobber aktivt for gjennomføringen av kommunens arealpolitikk, og har et ustrakt samarbeid med private aktører, Statens vegvesen og Vestland fylkeskommune.

Avdelingen har 30 faste medarbeidere med ulik kompetanse, blant annet består avdelingen av jurister, ingeniører og landskapsarkitekter.

Blant våre pågående prosjekter finner en Barnas byrom, sentrumslekeplass, Bystrand og ny Lungegårdspark, Nygårdsparken, Skansemyrsveien, Lyngbøveien, Slettebakken bossdeponi, Løvstien, og arbeid for å utvikle Paradis, Wergeland og Mindemyren.