Økonomi- og virksomhetsstyring

Etatens finansielle fagavdeling med ansvar for økonomi, virksomhetsstyring og kvalitetsledelse.

Sentrale ansvarsområder er virksomhetsstyring, økonomisk planlegging og budsjettering, resultatmåling, målstyring, drifts- og investeringsoppfølging, lønn, personaladministrasjon og kvalitetsledelse.

Videre arbeider avdelingen for økonomi og virksomhetsstyring med rapportering av resultater, prognoser og nøkkeltall, regnskap, lønn og personaladministrasjon, analysearbeid, kvalitetsledelse, rådgivning og bistand til hele etaten.

Avdelingen deltar i flere ulike utviklingsinitiativ og digitaliseringsprosjekter  i etaten, og har en sentral rolle i utvikling av Bymiljøetatens oppfølging av prosjektøkonomi og vedlikehold av styringskortet for nøkkeltallsrapportering.

Sentralt er også arbeid med forbedringsaktiviteter, inkludert standardisering av økonomiprosessen og -rutiner.

Avdelingen har 13 faste medarbeidere.