Festplassen og Lille Lungegårdsvann
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Om Bymiljøetaten

Bymiljøetaten har et bredt spekter av oppgaver og kompetanse, blant annet innenfor naturforvaltning, byutvikling, park, vei, sykkel, mobilitet, parkering, renovasjon og forvaltning av deponier.

Vi får byen til å leve. Alle skal trives i Bergen - hver dag og om 100 år!

Vi fremforhandler og gjennomfører utbyggingsavtaler, og vi bygger og drifter offentlig infrastruktur som veier, byrom, fortau, lekeplasser og torg. Vi er også ansvarlig for kommunale friområder og kommuneskog, og vi overvåker parkeringsbestemmelsene på offentlig vei- og gategrunn.  

For å redusere klimautslippene i kommunen leder vi arbeidet med nullutslipp og fornybare drivstoffer, og vi jobber for å endre bergensernes transportvaner i retning av sykkel, gange og delemobilitet. 

Til etaten ligger drift og vedlikehold av Fisketorget. 

Meld inn feil og mangler på veg, vann, avløp og miljø ved å kontakte Vaktsentralen.

Organisasjonskart 

Pressehenvendelser til Bymiljøetaten

For pressehenvendelser, ring Bymiljøetatens pressetelefon på 40811672.