Bildet viser at det blir plantet blomster i Byparken.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Park- og veidriftsavdelingen

Park- og veidriftsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av sentrale byrom og det kommunale veinettet.

De 35 fast ansatte i Park- og veidriftsavdelingen jobber for at Bergen by fremstå skal fremstå med et rent og ryddig ytre. De sørger for at Bergens «Grønne akse» skifter uttrykk med årstidene, og at byrommene fremstår på sitt beste. Beplantning rundt Lille Lungegårdsvann, i Teaterparken og i Byparken blir skiftet ut flere ganger i sesongen. Til jul pynter avdelingen med julelys i trærne for å bidra til god stemning i førjulstiden. 

Oppgraderer veinettet 

Park- og veidrift ivaretar alle kommunens parkområder og jobber for økt standard på vei fortau, gang- og sykkelveger, turveier og snarveier.  Hvert år oppgraderer de deler av det kommunale veinettet og legger ny asfalt. Andre oppgaver er rassikring og overvannshåndtering.  

Vintervedlikehold

Park- og veidriftsavdelingen har også ansvar for vintervedlikehold på kommunale veier (ikke skoler), allmenninger, parker og grøntanlegg. Det tilstrebes en god balanse mellom områder for aking og vinterlek og vinterdrift og strøing. Ismåling er en annen oppgave i avdelingen. 

Kommunale veilys

Ansvaret for kommunale veilys er også lagt til Park- og veidriftsavdelingen. Det innebærer over 13 000 lyspunkter, i tillegg til Bergenslykter og effektbelysning i sentrum.  

Driftsoppgaver på Torget blir også ivaretatt i denne avdelingen. 

Døgnvakt

Park- og veidrift har vakt 24 timer i døgnet hele uken, og de rykker ut ved akutte hendelser.