Naturbilde med utsikt sjø og båter.
Bilde: Tale Halsør

Plan- og utviklingsavdelingen

Plan- og utviklingsavdelingen har ansvar for Bymiljøetatens arbeid med strategier, planer for byen, pilotprosjekter og utredninger.

Avdelingen er organisert i tre seksjoner: Bærekraftig mobilitet, Blågrønn utvikling og Planuttale og koordinering. Bestillingene for vår aktivitet blir som regel gitt gjennom Byrådsavdelingens årsoppdrag. 

Noen av oppgavene avdelingen arbeider med nå er:

  • oppfølging av Naturstrategi for Bergen 
  • handlingsplaner for trafikksikkerhet, gange og sykkel
  • reguleringspilot  for elsparkesykler

I tillegg til arbeid med tematiske planer, utredninger og pilotprosjekter har avdelingen også ansvar for å koordinere etatens innspill til planer og prosjekter som pågår i regi av andre, innenfor eller utenfor kommuneorganisasjonen. Samhandling med bybanekontoret om bybanen til Åsane er et eksempel på dette. Å gi innspill og merknader til planer i prosess etter Plan- og bygningsloven, er også en vesentlig del av dette ansvaret. Koordineringen skjer blant annet i etatens planforum.

Plan- og utviklingsavdelingen har cirka 20 faste stillinger.