Byombudet i Bergen

Byombudet er et uavhengig kontrollorgan underlagt bystyret. Byombudet skal påse at det ikke blir gjort feil eller urett mot den enkelte innbygger i den kommunale forvaltningen.

En stor del av arbeidet består i å gi informasjon, råd og veiledning til publikum. Henvendelsene gjelder både klager på kommunens saksbehandling i enkeltsaker og forespørsler av mer generell karakter. Byombudet har taushetsplikt.

Byombudet har følgende oppgaver:

  • Byombudet skal ha spesielt fokus rettet mot eldre, særlig pleietrengende og barn og unge.
  • Byombudet ivaretar egen tilsynsordning for personer med utviklingshemming/funksjonshemming.
  • Byombudet skal informere publikum om kommunal saksbehandling og klageordninger, og kan hjelpe til med utforming av klager.
  • Byombudet skal på eget initiativ ta opp både faglige og administrative saker.
  • Byombudet kan påpeke feil, dårlig service eller mangel ved saksbehandlingen.
  • Byombudet kan anbefale at en sak behandles på nytt, byombudets uttalelser er rådgivende.
  • Byombudet avgir årlig rapport om sin virksomhet til bystyret.
     

Kontoret er bemannet med et byombud og to rådgivere.