Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Etat for sosiale tjenester omfatter følgende enheter: NAV sosialtjeneste, Sosiale botjenester, Krisesenter for Bergen og omegn samt en administrativ enhet.

Etatens ansvar

NAV-kontorene

Tjenestetilbudet til NAV-kontorene består av både statlige og kommunale tjenester. NAV sosialtjeneste har ansvar for de kommunale NAV-tjenestene. 

NAV sosialtjeneste gir hjelp etter sosialtjenesteloven; økonomisk sosialhjelp, midlertidig botilbud, kvalifiseringsprogram individuell plan og råd og veiledning.

Råd og veiledning gis på ulike tema, blant annet økonomi, arbeid og bolig. Gjeldsrådgivning inngår i veiledningstjenesten til alle kontorene, og NAV Bergenhus har i tillegg en byomfattende gjeldsrådgivningstjeneste. 

NAV sosialtjeneste gir videre noen tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven til rusmiddelavhengige, og driver også noen aktivitetstiltak.

Sosiale botjenester

Sosiale botjenester byomfattende enhet for botiltak for  booppfølgingstjenester til byomfattende botiltak som er underlagt denne avdelingen.

Krisesenter for Bergen og omegn

Krisesenteret har det praktiske ansvaret for krisesentertilbudet til Bergen kommune og 20 andre kommuner i Vestland fylke. Krisesenteret gir et hjelpetilbud til personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for rådgiving eller et trygt og midlertidig botilbud. 

Vår organisering

Etaten ledes av etatsdirektør. Etatsdirektør er Hilde Skjelvik Larsen.

Den administrative enheten til etaten består av etatsdirektør, fagrådgivere, personalrådgiver, økonomirådgiver, IKT-rådgivere og prosjektansatte.
Disse er vist med kontaktinformasjon her.

Nav kontor

Det er fem NAV-kontor i Bergen kommune:

Andre enheter

Etat for sosiale tjenester har også ansvaret for:

Vil du jobbe hos oss? 

I Etat for sosiale tjenester får du jobbe med utvikling av tjenester som er viktige bærebjelker i dagens velferdssamfunn. Sosialtjenester er viktig for å utligne forskjeller, skape trygghet og motivasjon til endring.  
Som ansatt i Etat for sosiale tjenester kan du bli en bidragsyter. Du vil være del av et hektisk miljø som er i endring og utvikling. Digitale løsninger og tverrfaglig samhandling er noen av innsatsområdene. Hos oss jobber sosionomer, økonomer, jurister og andre fagpersoner. Vi lyser ut ledige stillinger på finn.no.  

Våre satsingsområder 

Etat for sosiale tjenester ønsker å ha døgnåpent tilbud, der innbyggere kan nå oss via digitale løsninger. Hovedsatsingen er utvikling av digitale løsninger innen økonomisk sosialhjelp. Vi ønsker å frigjøre mer tid til å bistå de innbyggerne som trenger ekstra bistand.