Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Etat for sosiale tjenester består av følende enheter:

Sosiale botjenester.

Sosialtjenesten ved åtte bydelsvise NAV-kontor

Sosiale botjenester gir booppfølgingstjenester til vanskeligstilte i byomfattende botiltak som er underlagt denne avdelingen.

Sosialtjenestene ved NAV-kontorene har ansvar for å gi tjenester etter lov om sosiale tjenester i NAV. Det kan være økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning, midlertidig botilbud, individuell plan og kvalifiseringsprogram.

Sosialtjenesten ivaretar også andre oppgaver som f.eks. gjeldsrådgivning, booppfølging og særlige tiltak for rusmiddelavhengige.

Les mer om oss

Tjenester og skjema

Sømløst forløp unge

Lokal retningslinje – unge voksne med rusmiddelproblemer

Tiltak mot rus

Hva gjør Bergen innen rusfeltet?