Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Etat for sosiale tjenester omfatter følgende enheter;

Sosiale botjenester som gir booppfølgingstjenester til vanskeligstilte i byomfattende botiltak.

Krisesenter for Bergen og omegn som gir et et trygt og midlertidig botilbud, samt råd og veiledning til personer som er utsatt for vold og trusler og som har behov for beskyttelse.

Sosialtjenesten ved kommunens NAV-kontor som gir tjenester etter sosialtjenesteloven. Det kan være økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning, midlertidig botilbud, individuell plan og kvalifiseringsprogram. Sosialtjenesten ivaretar også andre oppgaver som f.eks. gjeldsrådgivning, booppfølging og særlige tiltak for rusmiddelavhengige.

En administrasjon med etatsdirektør og rådgivere.

Les mer om oss

Innbyggerhjelp

Sømløst forløp unge

Lokal retningslinje – unge voksne med rusmiddelproblemer