Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Etat for sosiale tjenester består av enheter;

Sosiale botjenester som gir booppfølgingstjenester til vanskeligstilte i byomfattende botiltak.

Krisesenter for Bergen og omegn som gir et et trygt og midlertidig botilbud, samt råd og veiledning til personer som er utsatt for vold og trusler og som har behov for beskyttelse.

Sosialtjenesten ved åtte bydelsvise NAV-kontor. Disse har ansvar for å gi tjenester etter lov om sosiale tjenester i NAV. Det kan være økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning, midlertidig botilbud, individuell plan og kvalifiseringsprogram.

Sosialtjenesten ivaretar også andre oppgaver som f.eks. gjeldsrådgivning, booppfølging og særlige tiltak for rusmiddelavhengige.

Les mer om oss

Tjenester og skjema

Sømløst forløp unge

Lokal retningslinje – unge voksne med rusmiddelproblemer

Tiltak mot rus

Hva gjør Bergen innen rusfeltet?