Om oss

Etat for tjenester til utviklingshemmede har ansvar for tjenester til utviklingshemmede i kommunen. Tjenestene omfatter hjemmetjenester, tilrettelagt bolig, avlastning, dagtilbud og fritidstilbud.

Mål

Vi som jobber i etat for tjenester til utviklingshemmede har som målsetning at personer med utviklingshemming skal ha en meningsfull hverdag. Vi skal også bidra til at hver enkelt kan oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet, livskvalitet og deltakelse i samfunnet.

Tjenestene skal samsvare med brukeres individuelle behov, ressurser og målsettinger. 

Vår organisering

Etat for tjenester til utviklingshemmede blir ledet av etatsdirektør, som har overordnet ansvar for de enheter som gir tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune.

Under menypunktet "Underavdelinger" finner du kontaktinformasjon til enhetene og avdelingene i etaten.

Vårt ansvar

Etat for tjenester til utviklingshemmede har ansvar for å følge opp underliggende enheters håndtering av fag, økonomi, personal og administrasjon innen tjenesteområdene hjemmetjenester, tilrettelagt bolig, avlastning, dagtilbud og fritidstilbud.

Etaten skal sikre at enhetene gir tjenester i henhold til gjeldende lov- og regelverk, innen tildelte økonomiske rammer og i henhold til retningslinjer fra Byrådsavdeling for helse og omsorg. Etaten har også oppfølgingsansvar overfor private leverandører som gir tjenester til utviklingshemmede på oppdrag fra kommunen.

Kompetanse

Målsetningen vår er å være en attraktiv, inspirerende og utviklende arbeidsplass, med et godt arbeidsmiljø for alle ansatte. Hos oss jobber personale med ulik kompetanse og bred erfaring. Vi har ansatte som er høgskoleutdannete innen blant annet vernepleie, sykepleie, pedagogikk, sosialt arbeid og ergo- og fysioterapi. Vi har også mange dyktige fagarbeidere og assistenter blant våre ansatte. Felles for dem alle er engasjement og et ønske om å skape en meningsfull hverdag for de som mottar tjenester, og å ivareta deres behov for bistand, selvbestemmelse og trygghet. 

Er dette noe du brenner for er du velkommen til å søke jobb hos oss.