Om Klimaetaten

Klimaetaten er Bergen kommunes klimafaglige kompetansesenter. Vårt ansvar er å styrke kommunens arbeid på klimafeltet, og vi gjør dette gjennom blant annet utarbeidelse av klimabudsjett og klimaregnskap, rullering og oppfølging av Grønn strategi, utvikling av kommunens rolle innen sirkulærøkonomi, arbeid med klimarisiko og ved å følge opp arbeidet med kommunens egne klima- og miljøplaner. Samarbeid med befolkningen, næringslivet, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter er helt sentralt for å utvikle gode klimaløsninger i Bergen.

Les mer om klimaarbeidet i Bergen her: Grønn strategi.