Om oss - Økonomi konsern

Økonomi konsern er en seksjon i Byrådsavdeling for finans med følgende ansvarsområder: budsjett og analyse, økonomioppfølging, regnskap og finansforvaltning.

Økonomi konsern leder og koordinerer arbeidet med kommunens handlings- og økonomiplan, rapportering gjennom året  med revidert budsjett og tertialrapport 2 -  og kommunens årsmelding. 

Seksjonen har ansvar for å kvalitetssikre økonomiske konsekvensene av alle saker som skal til byråd og bystyre med henblikk på økonomiske konsekvenser.  Kommunens finans-, gjelds- og pensjonsforvaltning ligger også her. 

Avdelingen er representert i sentrale utvalg innenfor statistikk, planer, virksomhetsstyring og det nasjonale ASSS-samarbeidet. 

Arbeidet med handlings- og økonomiplanen står svært sentralt i byrådsavdelingen. Det er bevilgningene i budsjettet som definerer handlingsrommet sett opp mot de planer og ambisjoner kommunen har på tjenesteområdene.